Onder voorwaarden steun aan advies verkenner RTHA

D66 kan zich vinden in de bevindingen en aanbevelingen zoals die zijn neergelegd in het Advies over draagvlak luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport van verkenner Joost Schrijnen. De conclusie van de heer Schrijnen is dat er geen draagvlak is voor uitbreiding van milieuruimte, maar dat binnen de huidige vergunde milieuruimte wel ruimte bestaat voor het versterken van het zakelijk profiel van het vliegveld.

De gezamenlijke fracties van D66 in Rotterdam, Lansingerland, Schiedam en Zuid-Holland zien in het advies voldoende aanknopingspunten voor vervolgstappen om te komen tot een nieuw luchthavenbesluit, waarbij de overlast voor omwonenden in de wijde regio beperkt wordt. De fracties wijzen er uitdrukkelijk op dat zij vasthouden aan het huidige geluidsplafond voor Rotterdam – The Hague Airport. De eerder door de luchthaven uitgesproken wens voor meer geluidsruimte kan niet worden gehonoreerd.

Kern van het advies van verkenner Schrijnen is voor D66 de uitplaatsing van de helikoptervluchten, en zo mogelijk van de sportluchtvaart, naar een alternatieve locatie aan de zuidkant van Rotterdam. Over deze locatie dient zo snel mogelijk duidelijkheid te komen. D66 geeft daarbij een voorkeur aan een helihaven in het havengebied, of in elk geval een locatie op ruime afstand van woningen. De nieuwe helihaven mag niet tot nieuwe overlast leiden. Onderzoek moet meer inzicht geven in de effecten van de uitplaatsing van de helikopters op milieu, gezondheid en economie voor zowel (de omgeving van) Rotterdam The Hague Airport als (de omgeving van) de toekomstige helihaven. Hoe vrijvallende geluidsruimte op Rotterdam The Hague Airport kan worden gebruikt, is mede afhankelijk van de locatie van de nieuwe helihaven, en de effecten op de omgeving. Daarnaast is het van belang dat er wordt gewerkt aan een meer duurzame inbedding van de luchthaven in de regio, zoals door de verkenner is voorgesteld.

Een groter aantal vluchten binnen de bestaande geluidsruimte, is voor D66 alleen aanvaardbaar wanneer ook maatregelen worden genomen om de overlast voor omwonenden te beperken. Wij willen voorkomen dat de hinder voor omwonenden – met name rondom de aan- en uitvliegroutes – in zijn totaliteit toeneemt. Dit betekent in elk geval:

  • Een betere spreiding van vluchten over de dag;
  • Een beperking van de vertrek- en landingstijden in het weekend (niet voor 09.00u en niet na 22.00u), waarmee het zakelijke karakter van de luchthaven wordt benadrukt;
  • Aanscherping van het nachtregime, met het oog op een structurele verlaging van het aantal nachtvluchten;
  • Betere handhaving van overtredingen van de geluidsnormen. Dit betekent ook dat voor het bepalen van overlast meer gebruik dient te worden gemaakt van metingen (op een groter aantal meetpunten) en minder van berekeningen;
  • Compensatie van de toenemende uitstoot van CO2 en fijnstof, onder meer door beplanting op het terrein van de luchthaven. Nader onderzoek is nodig naar de uitstoot van (ultra)fijnstof en de eventuele toename bij meer vliegbewegingen met vliegtuigen in plaats van helikopters.

De fracties maken zich daarnaast zorgen over de ontvangen signalen dat vliegtuigen lager aanvliegen dan zou zijn toegestaan. Zij roepen de betrokken bestuurders op hierover op korte termijn te overleggen met de Luchtverkeersleiding Nederland en de Onderzoeksraad voor Veiligheid, om de overlast én risico’s voor omwonenden te beperken.

De andere kernpunten uit het advies van de verkenner, waaronder een betere omgang en communicatie met gehinderde, een grotere focus op zakelijke bestemmingen en een betere inbedding van de economische mogelijkheden van de luchthaven in de regionale economie, worden door de D66-fracties onderschreven en worden essentieel geacht voor een duurzame inbedding van de luchthaven in de regio.

De D66-fracties Rotterdam, Lansingerland, Schiedam en Zuid-Holland zullen de komende maanden langs de hierboven geschetste lijnen met alle betrokkenen bij de voorbereiding van een nieuw luchthavenbesluit het gesprek aan gaan.