Drietrapsraket voor de luchtvaart in Zuid-Holland

Provinciale Staten staan voor een beslissing over de toekomst van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). De luchthaven wil graag uitbreiden, maar dat is moeilijk in het dichtbevolkte Zuid-Holland. D66-Statenlid Paul Breitbarth presenteert vandaag een drietraps-visie op de luchtvaart in onze provincie – met plannen op de korte, middellange en lange termijn.

1. De korte termijn

RTHA vervult een belangrijke functie voor de Zuid-Hollandse economie. Het vliegveld is momenteel een belangrijke pijler onder de concurrentiepositie van onze regio. Voorlopig moet de luchthaven daarom blijven opereren als zij doet. Van uitbreiding van de geluidsruimte kan geen sprake zijn. Daar is in de dichtbevolkte omgeving gewoonweg geen draagvlak voor. In tussentijd moet er wel onderzoek gedaan worden naar de uitplaatsing van het helikoptervervoer. Daarnaast moet vast worden begonnen met een ander klachtenregime voor omwonenden en het versterken van het zakelijk profiel van de luchthaven.

2. De middellange termijn

Als onderzoek uitwijst dat er een goed alternatief is voor het helikoptervervoer, dan staat D66 Zuid-Holland open voor gesprek over uitbreiding van de luchthaven, rekening houdend met de economische belangen én de leefkwaliteit van omwonenden. Terugblikkend op de discussie rondom de helihaven Ypenburg betwijfelen wij of zo’n locatie in Zuid-Holland gevonden kan worden. Daarom vraagt D66 aan het provinciaal college om ook in te zetten op het treinverkeer als alternatief voor het vliegtuig. De komst van de Eurostar naar Rotterdam is een stap in de goede richting, maar wellicht zijn er nog meer kansen te benutten.

3. De lange termijn

In dit debat is het, gecombineerd met alle berichten over de drukte op Schiphol, duidelijk dat de Nederlandse luchthavens tegen hun grenzen aanlopen. Als er nu een vliegveld aangelegd moest worden, zou er noch voor de locatie van RTHA, noch voor die van Schiphol gekozen worden. D66 Zuid-Holland vraag het college zich daarom in te zetten voor een brede, landelijke discussie over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Op termijn moeten opties als een vliegveld op de Derde Maasvlakte of op de Noordzee serieus overwogen worden. Gecombineerd met de Hyperloop en andere technologische ontwikkelingen zijn dergelijke plannen allengs realistischer.

 

Zie ook