Auteur: Paul Breitbarth

Paul Breitbarth is statenlid in de provincie Zuid-Holland. Hij woont in Den Haag.
Ruimbaan voor de fiets!

Ruimbaan voor de fiets!

Recent bleek dat in 2017 voor het eerst van de verkeersdoden er meer mensen op de fiets zaten dan in de auto. Naar aanleiding hiervan hebben Statenlid Paul Breitbarth en PvdA-collega Anne Koning (PvdA) schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur over de verkeersveiligheid in Zuid-Holland. Inzet? Extra maatregelen en meer geld voor de fietsinfrastructuur.

Zowel de PvdA als D66 in Zuid-Holland pleit al vele jaren voor nog meer gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer en recreatie. Het provinciale Uitvoeringsprogramma Fiets bevat alle plannen op fietsgebied die de provincie Zuid-Holland tussen nu en 2025 wil uitvoeren. Zo komen er vele kilometers nieuw fietspad bij. “Verkeersveiligheid is hierbij een belangrijk punt van aandacht”, aldus Breitbarth. “Wij willen dat de provincie er alles aan doet dat fietsers veilig van a naar b kunnen. Bijvoorbeeld door ongelijkvloerse kruisingen aan te leggen, bestaande fietspaden te verbreden en paaltjes weg te halen. Koning vult aan: “Daarnaast pleiten wij voor verkeerseducatie gericht op e-bikes. Dat is hard nodig. Wij zijn blij dat het provinciebestuur heeft toegezegd hiervoor een subsidiebedrag van € 600.000 vrij te maken en dat het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid een educatieprogramma aan het ontwikkelen is. E-bikes zijn – zeker voor forensen – immers een uitstekend alternatief voor de auto.”

Beide partijen zijn een groot pleitbezorger van snelfietsroutes, om forensen en scholieren op de fiets te krijgen. In het Uitvoeringsprogramma Fiets staat al een flink aantal routes, bijvoorbeeld tussen Gouda en Rotterdam en tussen Leiden en Katwijk. Aan de benodigde cofinanciering vanuit het Rijk wordt intussen hard gewerkt door staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66). Nog deze zomer stuurt zij een brief aan de Tweede Kamer waarin de criteria voor cofinanciering duidelijk worden. Zuid-Holland heeft in elk geval € 8 miljoen klaarliggen, zodat snel gestart kan worden met de aanleg van de nieuwe fietspaden.

Bron: https://zuidholland.d66.nl/2018/05/24/ruimbaan-voor-de-fiets/

L1 Avondgasten over de AVG en Zuckerberg

L1 Avondgasten over de AVG en Zuckerberg

Vanavond mocht ik weer aanschuiven bij L1 Avondgasten, dit keer opgenomen in de studio in het Europees Parlement in Brussel. Samen met Europarlementariërs Jeroen Lenaers (CDA) en Judith Sargentini (GroenLinks) ging ik in gesprek over de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die eind deze week van kracht wordt. En uiteraard ging het ook nog over de Grote Mark Zuckerberg Show. De Facebook-baas bracht dinsdagavond een bliksembezoek aan het Europees Parlement, waar hij vooral uitblonk in het ontwijken van antwoorden op een aantal hele terechte vragen.

De foto boven het bericht is gemaakt door het team van Jeroen Lenaers en met toestemming hergebruikt.

European Parliament: GDPR at the eve of its application

European Parliament: GDPR at the eve of its application

On 25 May 2018, the General Data Protection Regulation will finally enter into full force. After many years of preparations, and a two year transition period, organisations at the end of this month will need to comply with an updated set of data protection rules. The burden of proof for compliance is on the organisations, and data subjects (basically: you and me) will have more rights to understand what is happening with their data.

At the eve of its application, the European Parliament Committee on Civil Liberties, Justice and Consumers hosted a so-called Interparliamentary Committee Meeting, to which also the representatives of the national parliaments from across the EU were invited. In four blocks, the state of play of the data protection reform was discussed, including the Police and Justice Data Protection Directive. On behalf of Nymity, I was invited to discuss the issue of GDPR and Technological Innovation: have organisations found new ways to deal with their data protection requirements? And if so, how do they do so?

The recording of the afternoon session of the Interparliamentary Committee Meeting is available via the link below. My contribution starts around the 18-minute mark.

http://web.ep.streamovations.be/index.php/event/stream/20180515-1430-committee-libe

De Grote Privacy Show

De Grote Privacy Show

Van de kapper om de hoek tot Google, en van basisscholen tot Facebook. Elke organisatie die iets doet met persoonsgegevens moet vanaf 25 mei voldoen aan de nieuwe privacywet, de AVG. RTL Z zond daarom op 15 mei de Grote Privacyshow uit, waarin wordt uitgelegd wat er verandert en waar organisaties op moeten letten. Onder leiding van Peter van Zadelhoff en Frederieke Hegger leggen verschillende experts uit wat de impact van de nieuwe wet is voor consumenten, bedrijven en verenigingen, en worden talloze vragen beantwoord.

Namens Nymity mocht ik aanschuiven in de uitzending in het eerste en laatste blok van de show. De hele uitzending is hieronder terug te kijken.

Bron: https://www.rtlz.nl/business/ondernemen/kijk-terug-de-grote-privacyshow-alles-over-de-nieuwe-privacywet

De nieuwe Privacywet komt er aan

De nieuwe Privacywet komt er aan

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel bekend onder de Engelse afkorting GDPR) in werking. Al zo’n zeven jaar ben ik met de voorbereidingen van deze nieuwe privacywet bezig: eerst bij de Autoriteit Persoonsgegevens, waar ik samen met collega’s de standpunten van de Europese toezichthouders over de AVG (en de bijbehorende politie- en justitierichtlijn) en de onderhandelingsvoorstellen voorbereidde, en sinds een kleine twee jaar bij Nymity. Veel bedrijven, verenigingen en overheden zijn hard bezig om de manier waarop zij met gegevens omgaan aan te passen aan de nieuwe wet, en daar komt veel bij kijken. Het voldoen aan wetgeving is niet makkelijk, maar wel belangrijk: privacy en gegevensbescherming zijn grondrechten en verdienen dus de nodige aandacht.

L1 Avondgasten besteedde in de uitzending van vandaag ruim aandacht aan de nieuwe privacywetgeving, inclusief de uitdagingen waar organisaties voor staan om op tijd hun hele administratie op orde te krijgen. Namens de Universiteit Maastricht schoof ik aan in de uitzending om uitleg te geven over de nieuwe verplichtingen.

Een betaalbaar huis voor iedereen

Een betaalbaar huis voor iedereen

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. De afgelopen weken gingen honderden D66’ers in heel Zuid-Holland de straat op om de kiezer te overtuigen. Dat is gelukt; zilver in plaats van goud maar nog altijd een podiumplek. Uiteraard feliciteert de fractie van D66 Zuid-Holland onze nieuwe raadsleden. Wij zien uit naar de samenwerking!

Als er één thema is dat in de gemeenteraadsverkiezingen veel aandacht kreeg, is dat wonen. Hoe zorgen gemeenten er voor dat iedereen een betaalbaar huis kan vinden? De provincie bouwt uiteraard geen huizen, maar is wel medeverantwoordelijk voor het bepalen waar nieuwe huizen komen en wat voor huizen dat moeten zijn.

Coördinerende rol
De coördineren rol van de provincie Zuid-Holland in het woondossier is lang terughoudend ingevuld. Deze collegeperiode is dat anders geweest. De druk op de woningmarkt is hoog, en het wordt steeds moeilijker voor Zuid-Hollanders om een betaalbare en passende woning te vinden. De provincie heeft daarom aan de gemeenten gevraagd om regionaal veel meer af te stemmen waar welke woningen komen. Er moet zowel een regionale woonvisie worden opgesteld, als een woningbouwprogramma. In de woonvisie leggen de gemeenten in een regio uit welke ontwikkeling op de woningmarkt zij verwachten en hoe zij daarmee om wil-len gaan. Hoeveel sociale woningbouw is nodig en hoe wordt die verdeeld over de gemeenten? Hoe wordt er voor gezorgd dat er duurzamere huizen komen? En hoe wordt bijvoorbeeld omgegaan met de huisvesting voor statushouders? Het woningbouwprogramma bevat vervolgens de concrete bouwplannen per locatie: hoeveel huizen worden waar gebouwd?

De provincie bestudeert de plannen van de gemeenten vervolgens in detail. Zo wordt onder meer gekeken of gemeenten niet te veel willen bouwen: in gebieden waar de bevolking in de nabije toekomst zou kunnen krimpen, zoals in de Alblasserwaard-Vijfherenlanden, zijn minder nieuwe huizen nodig. Anders staan ze over een paar jaar weer leeg, en dat zou zonde zijn. In andere gebieden, met name langs de as Leiden – Den Haag – Rotterdam – Dordrecht, zijn juist veel meer huizen nodig en voldoet het woningbouwprogramma nog niet aan de verwachte behoefte. In zo’n geval gaat de provincie samen met gemeenten op zoek naar nieuwe locaties waar woningen kunnen worden gebouwd. Het liefst binnen de bestaande bebouwingsgrenzen, maar als het niet anders kan ook daarbuiten. Daarbij wordt ook gekeken waar leegstaande kantoren omgebouwd kunnen worden naar woningen. De belangrijkste toets van de provincie, is echter of er wel de juiste woningen worden gebouwd. Gemeenten bouwen het liefst dure, vrijstaande huizen, omdat dat het meeste geld oplevert. Maar er moeten ook betaalbare woningen bijkomen, zowel sociale huur- als voordelige koopwoningen. En dan moet er ook nog voor gezorgd worden, dat goedkope en dure woningen een beetje eerlijk worden verdeeld, zodat gemengde wijken ontstaan en gemeenten diverse inwoners krijgen.

Wat doet D66?
Volkshuisvesting is eigenlijk hele ouderwetse politiek. Van bovenaf wordt bepaald wat er lokaal kan en mag gebeuren. Dat past niet helemaal bij D66, maar soms is het onvermijdelijk. De woningmarkt zit op dit moment helemaal op slot. Er worden te weinig huizen gebouwd en alle scheefwoners zorgen ervoor dat er onvoldoende doorstroom is op de woningmarkt. Ons doel, een betaalbare en passende woning voor iedereen, is nog lang niet bereikt. Een beetje sturing vanuit de overheid is dus onvermijdelijk.

De traditioneel linkse partijen (SP, PvdA en GroenLinks) zetten tot nu toe in de Staten vooral in op meer sociale woningbouw. In hun ogen zit het grootste probleem bij een gebrek aan sociale woningbouw. D66 ziet dat anders: door het scheefwonen aan te pakken komen er meer sociale huurwoningen beschikbaar zonder het aantal te vergroten. Tijdens de woondebatten in het afgelopen jaar hebben wij daarom de volgende punten ingebracht:

  1. Er moet weer doorstroming op de woningmarkt komen en scheefwonen moet worden teruggedrongen. Dat betekent dat zowel mensen die te weinig voor hun huis betalen, als mensen die meer betalen voor een huis dan eigenlijk verantwoord is (bijvoorbeeld om-dat goedkope huizen niet beschikbaar zijn) kunnen verhuizen naar een passende woning. Maar dat lukt alleen als er goed wordt bijgebouwd: meer betaalbare huurwoningen, zeker net boven de grens van sociale huur, en meer goedkope koopwoningen, bijvoorbeeld voor starters op de woningmarkt. Zo creëer je ruimte voor mensen om door te stromen naar een ander huis en komen andere woningen beschikbaar voor andere groepen.
  2. Lasten en lusten moeten eerlijk worden verdeeld tussen gemeenten. Het mag niet zo zijn dat een grote stad als Rotterdam alle sociale woningbouw in een regio voor zijn rekening moet nemen, en dat de omliggende gemeenten zich alleen maar richten op dure woningen.
  3. Nieuwe woningen die vanaf nu worden gebouwd, moeten duurzame woningen in duurzame wijken zijn. Nieuwbouw zou geen gasaansluiting meer moeten krijgen en goed worden geïsoleerd, en in wijken moet voldoende ruimte zijn om regenwater op te vangen.

Verdere verstedelijking
Tussen 2010 en 2030 zijn 230.000 woningen nodig in Zuid-Holland. Daarvan zijn er tot nu toe 80.000 gebouwd. Daarbij zijn complexiteit van verstedelijking (de steden zijn al behoorlijk volgebouwd) en woningnood uitdagingen. De provincie heeft in de Nota Verstedelijking verwoord hoe ze deze uitdagingen aan wil gaan. Binnenkort gaat de provincie hierover ver-der in gesprek met bestuur, wetenschap en marktpartijen. De input die wordt opgehaald zal medio 2018 aan de Staten worden voorgelegd

Wat kan de provincie doen?
De instrumenten die de provincie heeft zijn: ruimtelijk beleid, financieel instrumentarium, arrangementen (samenspel van instrumenten en schaalniveau) en kennis. De provincie kan haar rol pakken door het wegnemen van knelpunten, het sneller uitwerken van de voor-waarden voor nieuwe woonwijken en door zich niet te richten op het verdelen, maar op het verwezenlijken van de kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwopgave. Bijvoorbeeld door deze te koppelen aan maatschappelijke opgaven (energietransitie, klimaatadaptatie, next economy (meer gedigitaliseerd), demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en immigratie).

D66 Zuid-Holland wil verantwoordelijkheid nemen als serieuze samenwerkingspartner van gemeenten. Dat betekent inzien dat keuzes nodig zijn. Wanneer die keuzes gemeente en gebied overstijgend zijn betekent dat ook een actievere en een meer sturende rol van de provincie.

Bron: https://zuidholland.d66.nl/2018/03/26/een-betaalbaar-huis-voor-iedereen/

Waarom ik tegen de Wiv stem

Waarom ik tegen de Wiv stem

Morgen, 21 maart, mag Nederland naar de stembus. In bijna alle gemeenten wordt gestemd voor een nieuwe gemeenteraad. Maar daarnaast mag iedereen ook een stem uitbrengen voor het tweede (en waarschijnlijk laatste) raadgevend referendum. De vraag luidt: bent u voor of tegen de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017)?

Gisteren schreef ik voor de Universiteit Maastricht een blog over de voors en tegens van de nieuwe wet. Dit heb ik naar eer en geweten zo objectief mogelijk gedaan. Maar voor mij is ook duidelijk, dat ik niet voor deze wet kan stemmen. Ondanks mijn persoonlijke bezwaar tegen referenda, en zeker tegen raadgevende referenda, zal ik morgen dus tegen de Wiv 2017 stemmen.

Mijn belangrijkste bezwaar is niet zozeer dát er meer bevoegdheden voor de inlichtingendiensten komen. Daar kan ik mij veel bij voorstellen. Net zo goed als de privacywetgeving na zo’n 20 jaar aan een grote update toe is (ja, ik bedoel de GDPR!) geldt dat denk ik ook voor de Wiv. Zowel technologie als dreigingsbeeld zijn de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. De AIVD en MIVD moeten dus de bevoegdheden hebben om de Nederlandse samenleving veilig te houden. Maar: dat mag niet ten koste gaan van onze grondrechten. Meer bevoegdheden moeten dus met minstens zoveel extra waarborgen omkleed zijn. En daar schort het in mijn ogen aan.

Sleepnet
Of de wet nu wel of niet de mogelijkheid tot een grootschalig sleepnet biedt, durf ik niet te zeggen. Dat zal vooral afhangen van de invulling van de vereiste onderzoeksopdracht, op basis waarvan de inlichtingendiensten straks gegevens mogen verzamelen. Die opdrachten, die worden goedgekeurd door de minister van Binnenlandse Zaken, van Defensie en/of de minister-president, en worden getoetst door een speciale toetsingscommissie, zijn geheim. De ervaringen uit het buitenland, met name met het Amerikaanse FISA Court, zijn in elk geval niet hoopgevend: in de VS zijn de onderzoeksopdrachten breed en is de toets marginaal. Ik zou liever zien dat de inzet van het (bijna) ongericht verzamelen van gegevens in elk concreet geval zou worden getoetst door een zittende rechter.

Naar het buitenland
Een tweede, zo mogelijk nog groter bezwaar, is dat verzamelde gegevens, zonder dat zij überhaupt zijn bekeken door onze inlichtingendiensten, na toestemming van de minister mogen worden gedeeld met buitenlandse diensten. Er is dan bekend waar de gegevens vandaan komen, en misschien wie of wat het doel was van de gegevensverzameling, maar wat er precies is opgevangen weet nog niemand. Daar kunnen dus ook gegevens tussen zitten van jou en mij, van niet-verdachte Nederlanders (en niet-Nederlanders), die zonder dat wij dat weten bij een buitenlandse inlichtingendienst belanden. Volgens de diensten is dat de normaalste zaak van de wereld – gegevens moeten nu eenmaal worden gedeeld om de wereld veilig te houden. Ik ben het daar niet mee eens. Het willekeurig delen van gegevens met andere landen is in mijn ogen in strijd met de bescherming van mijn persoonlijke levenssfeer, zeker wanneer er geen enkele waarborg is ingebouwd om misbruik te voorkomen, of mij zelfs maar in staat te stellen erachter te komen dát mijn gegevens worden gedeeld.

Hacken
Mijn laatste bezwaar is gericht tegen de hackbevoegdheden van de inlichtingendiensten. Het gericht hacken van telefoons, computers en andere apparaten kan in sommige gevallen best gerechtvaardigd zijn. Maar ik vind niet dat daarbij gebruik moet kunnen worden gemaakt van beveiligingsproblemen in software, die niet eens bekend zijn bij de fabrikanten. Elke achterdeur die in software wordt ingebouwd, of per ongeluk is gecreëerd, is een risico voor de gebruiker van de software. De AIVD en MIVD hebben wellicht alleen goede bedoelingen en zetten deze bevoegdheid alleen in wanneer het écht nodig is. Maar als zij in de software kunnen binnendringen, kunnen de Russen, de Chinezen of kwaadwillende criminelen dat ook. Dat is onwenselijk. Beveiligingslekken moeten altijd gemeld worden bij de fabrikant, en al helemaal niet bewust worden gecreëerd om mensen te bespioneren.

Er valt nog veel meer te zeggen over de Wiv 2017. Ik zou bijvoorbeeld kunnen verwijzen naar de eindeloze reeks jurisprudentie over het verzamelen van gegevens zonder voldoende waarborgen. Maar daar schreef ik in mijn vorige functie al over. Of ik zou het kunnen hebben over de positie van  ijn eigen D66, bij de wetsbehandeling nog een groot tegenstander, maar nu gerustgesteld door een zin in het regeerakkoord. Die zin (“Van het willekeurig en massaal verzamelen van gegevens van burgers in Nederland of het buitenland (‘sleepnet’) kan, mag en zal geen sprake zijn.“) klinkt natuurlijk heel mooi, maar meer dan een politieke belofte van de coalitiedragende partijen is het niet. Juridisch is het helaas weinig waard.

Kortom: ik stem morgen tegen de Wiv 2017 bij het raadplegend referendum. Onze inlichtingendiensten, onze veiligheid én onze grondrechten verdienen een betere wet met meer waarborgen.

D66 werkt aan veiliger fietspad in Stompwijk

D66 werkt aan veiliger fietspad in Stompwijk

Het fietspad langs de N206 tussen Zoeterwoude en Zoetermeer, dat veel wordt gebruikt voor woon-school- en woon-werkverkeer, bestaat grotendeels uit twee rijstroken. Bij Stompwijk is het fietspad echter een stuk smaller.

Dit zorgt langs de Stompwijksche Vaart en het Oosteinde soms voor gevaarlijke verkeerssituaties. “Onnodig”, zegt D66 woordvoerder Paul Breitbarth. “Na het signaal van inwoners van Stompwijk aan de fractie van D66 Leidschendam-Voorburg hebben wij aan het provinciebestuur van Zuid-Holland schriftelijke vragen gesteld. D66 wil de verkeersveiligheid van het fietspad, in samenspraak met de betreffenden gemeenten en de Adviesraad Stompwijk, snel verbeteren.”

D66 bepleit al langer dat de provincie zorgt voor voldoende, veilige mogelijkheden om de fiets te kunnen gebruiken als alternatief voor de auto. De kosten van de aanpassing van het fietspad in Stompwijk kunnen volgens D66 beperkt blijven. De werkzaamheden zijn mogelijk goed te combineren met het aanstaande groot onderhoud van de N206.

Bron: https://zuidholland.d66.nl/2018/03/01/d66-werkt-aan-veiliger-fietspad-stompwijk/

Zuid-Holland blijft investeren in de fiets

Zuid-Holland blijft investeren in de fiets

D66 Zuid-Holland heeft ingestemd met de aanleg van een nieuwe snelfietsverbinding tussen Leiden en Katwijk. Het nieuwe fietspad maakt deel uit van de aanleg van de Rijnlandroute (A44-N434-A4), en zorgt voor een snellere route tussen de twee Zuid-Hollandse gemeenten.

Het is wel een duur project – de totale kosten betreffen zo’n €22 miljoen, wat voor een fietspad veel geld is. D66 heeft daarom ook een motie mee ingediend om gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) op pad te sturen op zoek te gaan naar co-financiering van het project bij de betrokken gemeenten en het Rijk.
Woordvoerder Paul Breitbarth is blij met het besluit van Provinciale Staten: “De verbetering van de fietsinfrastructuur in Zuid-Holland is een van onze speerpunten in deze Statenperiode. Extra investeringen in snelfietspaden zijn meer dan welkom, zeker op drukke woon-werk- en woon-school-routes, zoals tussen Leiden en Katwijk. Ik zie er naar een eerste ritje op het nieuwe fietspad te maken!”

Westergouwe
En marge van de Statenvergadering heeft D66 Zuid-Holland ook schriftelijke vragen gesteld over de aanleg van een andere fietsverbinding, tussen het centrum van Gouda en de nieuwbouwwijk Westergouwe. In het AD Groene Hart van 31 januari 2018 stond een artikel over terecht gefrustreerde bewoners die een fietspad dat er al had moeten liggen nog altijd niet kunnen gebruiken. Wat hier precies is misgegaan is niet helemaal duidelijk; wel dat het wenselijk is dat er snel duidelijkheid komt over de aanleg van het provinciale deel van dit fietspad.

Bron: https://zuidholland.d66.nl/2018/01/31/zuid-holland-blijft-investeren-fiets/

NRC: Plotseling is iedereen privacy-expert

NRC: Plotseling is iedereen privacy-expert

Afgelopen donderdag stond in NRC een artikel over privacy als nieuw vakgebied. Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is er steeds meer behoefte aan mensen die wat weten over privacy en gegevensbescherming. Soms is dit omdat een organisatie zich goed op de wet wil voorbereiden, maar vaak is er ook sprake van een wettelijke verplichting een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. Er steken steeds meer consultants de kop op die hierbij kunnen helpen, maar velen verkopen ook de grootst mogelijke onzin, bijvoorbeeld dat altijd toestemming nodig is voor de verwerking van gegevens. NRC probeert wat duidelijkheid te scheppen in een artikel in de carrière-bijlage, waar ik een bijdrage aan leverde.

Het volledige artikel is hier terug te lezen (€).