Auteur: Paul Breitbarth

Paul Breitbarth is statenlid in de provincie Zuid-Holland. Hij woont in Den Haag.
Referendum Sleepwet

Referendum Sleepwet

Maandag 16 oktober werd bekend dat in totaal 407.582 ondersteuningsverklaringen zijn verzameld voor een referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017), beter bekend als de sleepwet. Deze wet vervangt de huidige wet voor de AIVD en MIVD uit 2002 en is met name bedoeld om de wetgeving bij de tijd te brengen. In de oude wet was nog geen rekening gehouden met de enorme vlucht die het internet de afgelopen 15 jaar heeft genomen en de hoeveelheid data die nu via kabels wordt verzonden. Door de nieuwe wet mogen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten vanaf 1 januari 2018 ook het verkeer via de kabel grootschalig in de gaten houden, waar dit tot nu toe alleen mocht voor het radio- en satellietverkeer.

Hoewel de Wiv 2017 uitgebreid is besproken in beide Kamers der Staten-Generaal, blijven er zorgen over de nieuwe bevoegdheden van de diensten. Gaat het aftappen van data via kabels niet te ver, mogen de gegevens niet te lang worden bewaard (drie jaar) en worden gegevens, ook over Nederlandse burgers, niet te snel gedeeld met buitenlandse diensten (zelfs zonder dat ze in Nederland al zijn beoordeeld)? Om deze en andere vragen te bespreken was ik maandagavond 16 oktober te gast bij het programma Avondgasten van regionale omroep L1. De opname kun je hieronder terugkijken.

E-Volution of Data Protection

E-Volution of Data Protection

This week, I’m in Tartu (Estonia) for a privacy conference organised by the Estonian presidency of the European Union. It is a timely conference, with some 260 days to go before the GDPR will come into full application. On the afternoon of the first day, I joined a panel on “GDPR and the Private Sector”, with several speakers from the Baltics. The video of the session is available below.

An important take-away from the conference for me (outside of the fact that Tartu is a lovely city) is that there are so many people still looking for practical guidance on how to deal with the GDPR. The conference had some great sessions explaining the ins and outs of the legislation, as well as of some recent case-law, but the sessions most appreciated by the audience were those where practical tips were provided. Good to remember for my next speaking engagements!

We gaan weer beginnen

We gaan weer beginnen

De laatste Statenvergadering voor de zomer, met de bijbehorende seizoensafsluitingen van Staten en fractie, lijkt nog maar net geleden, maar het zomerreces is toch écht voorbij. Volgende week beginnen de commissievergaderingen van Provinciale Staten weer, en traditiegetrouw heeft D66 Zuid-Holland een week daarvoor een heidag.

Dit keer was het eigenlijk meer een stranddag, aan het Scheveningse strand. Vanochtend begonnen we met een terugblik op het afgelopen politieke jaar en alles wat we hebben kunnen bereiken, maar ook met een vooruitblik naar wat ons op de verschillende dossiers nog te wachten staat. Ook de politieke toekomst is ruim aan de orde geweest, zowel tot aan als na de Statenverkiezingen van 2019. En nee, daar kan ik nog niets over zeggen – die informatie blijft voorlopig vertrouwelijk binnen de fractie.

Voor mijn eigen portefeuilles wordt het een interessant politiek (na)jaar. Eind september beginnen we als het goed is met de bespreking van de regionale woonvisies van alle Zuid-Hollandse regio’s. Er ligt een stevige woningbouwopgave voor onze provincie – 240.000 extra woningen tot 2040 – waar de gemeenten mee aan de slag willen. De behoefte is breed: niet alleen maar dure koopwoningen of goedkope huurwoningen, maar juist ook veel in het middensegment, zowel huur als koop. Vraag één zal zijn of er genoeg plannen op tafel komen om de doelstellingen te halen, maar daarnaast moet ook gekeken worden naar regionale spreiding, verduurzaming van nieuwe (en bestaande) wijken (gaan we nu écht van het gas af?) en de locatie van de nieuwe wijken: gaat dit niet ten koste van het beperkte groen in Zuid-Holland. De beoordeling van al die plannen zal dus een flinke kluif worden.

De discussie over de toekomst van de luchtvaart in Zuid-Holland is ook nog niet afgerond. Met Rotterdam – The Hague Airport zullen nadere afspraken gemaakt moeten worden om het rapport van verkenner Schrijnen uit te voeren (onder meer over klachtafhandeling en compensatie van uitstoot), het onderzoek naar alternatieve locaties voor helihavens in de regio’s Den Haag en Rotterdam moet worden uitgevoerd en ook de toekomstplannen van Schiphol moeten in de gaten worden gehouden.

Tot slot houden ook OV en fiets mijn aandacht: op deze dossiers is het vooral werk in uitvoering, maar wel belangrijk werk. De auto heeft in mijn ogen nog steeds een te prominente rol in het vervoer in onze provincie. Meer mensen in het OV en op de fiets (of op de fiets naar het OV) vereist extra investeringen, en daar blijf ik mij sterk voor maken.

We gaan weer beginnen en ik heb er zin in!

Drietrapsraket voor de luchtvaart in Zuid-Holland

Drietrapsraket voor de luchtvaart in Zuid-Holland

Provinciale Staten staan voor een beslissing over de toekomst van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). De luchthaven wil graag uitbreiden, maar dat is moeilijk in het dichtbevolkte Zuid-Holland. D66-Statenlid Paul Breitbarth presenteert vandaag een drietraps-visie op de luchtvaart in onze provincie – met plannen op de korte, middellange en lange termijn.

1. De korte termijn

RTHA vervult een belangrijke functie voor de Zuid-Hollandse economie. Het vliegveld is momenteel een belangrijke pijler onder de concurrentiepositie van onze regio. Voorlopig moet de luchthaven daarom blijven opereren als zij doet. Van uitbreiding van de geluidsruimte kan geen sprake zijn. Daar is in de dichtbevolkte omgeving gewoonweg geen draagvlak voor. In tussentijd moet er wel onderzoek gedaan worden naar de uitplaatsing van het helikoptervervoer. Daarnaast moet vast worden begonnen met een ander klachtenregime voor omwonenden en het versterken van het zakelijk profiel van de luchthaven.

2. De middellange termijn

Als onderzoek uitwijst dat er een goed alternatief is voor het helikoptervervoer, dan staat D66 Zuid-Holland open voor gesprek over uitbreiding van de luchthaven, rekening houdend met de economische belangen én de leefkwaliteit van omwonenden. Terugblikkend op de discussie rondom de helihaven Ypenburg betwijfelen wij of zo’n locatie in Zuid-Holland gevonden kan worden. Daarom vraagt D66 aan het provinciaal college om ook in te zetten op het treinverkeer als alternatief voor het vliegtuig. De komst van de Eurostar naar Rotterdam is een stap in de goede richting, maar wellicht zijn er nog meer kansen te benutten.

3. De lange termijn

In dit debat is het, gecombineerd met alle berichten over de drukte op Schiphol, duidelijk dat de Nederlandse luchthavens tegen hun grenzen aanlopen. Als er nu een vliegveld aangelegd moest worden, zou er noch voor de locatie van RTHA, noch voor die van Schiphol gekozen worden. D66 Zuid-Holland vraag het college zich daarom in te zetten voor een brede, landelijke discussie over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Op termijn moeten opties als een vliegveld op de Derde Maasvlakte of op de Noordzee serieus overwogen worden. Gecombineerd met de Hyperloop en andere technologische ontwikkelingen zijn dergelijke plannen allengs realistischer.

 

Zie ook

Nog niet alle vragen rondom uitbreiding RTHA beantwoord

Nog niet alle vragen rondom uitbreiding RTHA beantwoord

De Statenleden van Zuid-Holland debatteren al enige tijd over een mogelijke uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Meer vluchten die RTHA aandoen, betekent een economische impuls voor onze provincie. Met zoveel dichtbevolkte gebieden eromheen is uitbreiding echter moeilijk zonder extra overlast voor omwonenden te veroorzaken.

Eerder sprak D66 Zuid-Holland – onder voorwaarden – steun uit voor het advies van verkenner Schrijnen. De hoorzitting die de provincie hierover organiseerde, temperde echter het enthousiasme. Weinig betrokken partijen bleken zich bij de hoorzitting namelijk in het advies te kunnen vinden. De oplossingen die Schrijnen voorstelt, lijken op weinig draagvlak te kunnen rekenen.

Een mogelijkheid die in het advies genoemd wordt, is bijvoorbeeld het uitplaatsen van de traumahelikopter. Deze vluchten nemen veel van de geluidsruimte in die RTHA tot zijn beschikking heeft. Uitplaatsing zou een aanzienlijk stuk van deze ruimte vrijmaken voor commerciële vluchten. Over uitplaatsing van de traumahelikopter is echter nooit overlegd met politie of het traumacentrum in Rotterdam. D66-woordvoerder Paul Breitbarth vraagt daarom uitleg hierover aan het provinciaal college vandaag.

Ook andere factoren die in het advies nog onduidelijk blijven zullen moeten worden opgehelderd. Zo blijkt uit cijfers dat 60% van de vluchten afwijkt van de voorgeschreven routes. Dit zorgt voor extra overlast voor omwonenden. D66 Zuid-Holland wil op korte termijn oplossingen zien waarmee dit tegengegaan wordt. De provincie stelt namelijk aan het einde van deze maand een advies op richting de staatssecretaris. Het nieuwe kabinet zal uiteindelijk een besluit nemen over de ruimte die RTHA krijgt en daarmee indirect over uitbreiding van de luchthaven.

Dit nieuwe Luchthavenbesluit, waar het Rijk binnenkort mee komt, moet niet alleen voordelen voor RTHA bevatten, maar ook voor omwonenden. Zelfs als de traumahelikopter wordt uitgeplaatst, is het volgens D66 Zuid-Holland niet de bedoeling dat de vrijgekomen ruimte volledig wordt ‘volgevlogen’ door commerciële luchtvaart. Er moet namelijk fors worden ingezet op de beperking van uitstoot van CO₂, fijnstof en ultrafijnstof om het leefklimaat in de directe omgeving van RTHA te verbeteren. Een gezonde leefomgeving vinden wij namelijk voor alle inwoners van Zuid-Holland van het hoogste belang, ook voor omwonenden van een luchthaven.

Onder voorwaarden steun aan advies verkenner RTHA

Onder voorwaarden steun aan advies verkenner RTHA

D66 kan zich vinden in de bevindingen en aanbevelingen zoals die zijn neergelegd in het Advies over draagvlak luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport van verkenner Joost Schrijnen. De conclusie van de heer Schrijnen is dat er geen draagvlak is voor uitbreiding van milieuruimte, maar dat binnen de huidige vergunde milieuruimte wel ruimte bestaat voor het versterken van het zakelijk profiel van het vliegveld.

De gezamenlijke fracties van D66 in Rotterdam, Lansingerland, Schiedam en Zuid-Holland zien in het advies voldoende aanknopingspunten voor vervolgstappen om te komen tot een nieuw luchthavenbesluit, waarbij de overlast voor omwonenden in de wijde regio beperkt wordt. De fracties wijzen er uitdrukkelijk op dat zij vasthouden aan het huidige geluidsplafond voor Rotterdam – The Hague Airport. De eerder door de luchthaven uitgesproken wens voor meer geluidsruimte kan niet worden gehonoreerd.

Kern van het advies van verkenner Schrijnen is voor D66 de uitplaatsing van de helikoptervluchten, en zo mogelijk van de sportluchtvaart, naar een alternatieve locatie aan de zuidkant van Rotterdam. Over deze locatie dient zo snel mogelijk duidelijkheid te komen. D66 geeft daarbij een voorkeur aan een helihaven in het havengebied, of in elk geval een locatie op ruime afstand van woningen. De nieuwe helihaven mag niet tot nieuwe overlast leiden. Onderzoek moet meer inzicht geven in de effecten van de uitplaatsing van de helikopters op milieu, gezondheid en economie voor zowel (de omgeving van) Rotterdam The Hague Airport als (de omgeving van) de toekomstige helihaven. Hoe vrijvallende geluidsruimte op Rotterdam The Hague Airport kan worden gebruikt, is mede afhankelijk van de locatie van de nieuwe helihaven, en de effecten op de omgeving. Daarnaast is het van belang dat er wordt gewerkt aan een meer duurzame inbedding van de luchthaven in de regio, zoals door de verkenner is voorgesteld.

Een groter aantal vluchten binnen de bestaande geluidsruimte, is voor D66 alleen aanvaardbaar wanneer ook maatregelen worden genomen om de overlast voor omwonenden te beperken. Wij willen voorkomen dat de hinder voor omwonenden – met name rondom de aan- en uitvliegroutes – in zijn totaliteit toeneemt. Dit betekent in elk geval:

 • Een betere spreiding van vluchten over de dag;
 • Een beperking van de vertrek- en landingstijden in het weekend (niet voor 09.00u en niet na 22.00u), waarmee het zakelijke karakter van de luchthaven wordt benadrukt;
 • Aanscherping van het nachtregime, met het oog op een structurele verlaging van het aantal nachtvluchten;
 • Betere handhaving van overtredingen van de geluidsnormen. Dit betekent ook dat voor het bepalen van overlast meer gebruik dient te worden gemaakt van metingen (op een groter aantal meetpunten) en minder van berekeningen;
 • Compensatie van de toenemende uitstoot van CO2 en fijnstof, onder meer door beplanting op het terrein van de luchthaven. Nader onderzoek is nodig naar de uitstoot van (ultra)fijnstof en de eventuele toename bij meer vliegbewegingen met vliegtuigen in plaats van helikopters.

De fracties maken zich daarnaast zorgen over de ontvangen signalen dat vliegtuigen lager aanvliegen dan zou zijn toegestaan. Zij roepen de betrokken bestuurders op hierover op korte termijn te overleggen met de Luchtverkeersleiding Nederland en de Onderzoeksraad voor Veiligheid, om de overlast én risico’s voor omwonenden te beperken.

De andere kernpunten uit het advies van de verkenner, waaronder een betere omgang en communicatie met gehinderde, een grotere focus op zakelijke bestemmingen en een betere inbedding van de economische mogelijkheden van de luchthaven in de regionale economie, worden door de D66-fracties onderschreven en worden essentieel geacht voor een duurzame inbedding van de luchthaven in de regio.

De D66-fracties Rotterdam, Lansingerland, Schiedam en Zuid-Holland zullen de komende maanden langs de hierboven geschetste lijnen met alle betrokkenen bij de voorbereiding van een nieuw luchthavenbesluit het gesprek aan gaan.

The Nightmare Letters II – The DPA Inquires…

The Nightmare Letters II – The DPA Inquires…

So let’s imagine how the letter from hell has been answered in a typical organization. All these annoying questions have been asked, and they may have to be answered. The scope of the answers will depend on the context of what the subject is legitimately making a complaint or inquiry about.

If you are not prepared and do not have an adequate picture of your data processing activities and privacy management processes, then answering any subject-access request will be time consuming. You won’t even know who knows the answers to some of these questions, and in your exploration of your companies’ subterranean caverns of data processing, you come up against the deadline.

So naturally, you have written back initially in the one-month period following the subject-access request, to advise that you will require a further two months (Article 12(3) GDPR). And despite your best efforts and intentions to get answers from your IT department, your HR department, marketing and everyone else who presumably should know how this individual’s information is being processed, you find yourself coming up against the extended deadline again.

And you slip over it. Not by much, but you are late. And your answers are, admittedly, a bit vague and perhaps not that persuasive. The data subject does what data subjects will do – they complain to their national or local DPA. And you get another letter…

[This post was originally published on LinkedIn by Constantine Karbaliotis and me]

Read More Read More

Provinciale Staten Zuid-Holland sturen informateur brief over openbaar vervoer

Provinciale Staten Zuid-Holland sturen informateur brief over openbaar vervoer

Op voorstel van GroenLinks en D66 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland een brief gestuurd aan de informateur en de onderhandelaars met daarin suggesties voor het openbaar vervoer. In de brief geven Provinciale Staten aan dat zij graag zouden zien dat er meer geïnvesteerd wordt in het openbaar vervoer zodat het openbaar vervoer een volwaardig alternatief wordt voor mensen die nu nog veel met de auto reizen.

Goed openbaar vervoer is voor een provincie als Zuid-Holland van groot belang. Zuid-Holland is de dichtstbevolkte provincie van ons land en de mogelijkheden om het wegennet uit te breiden zijn beperkt en kostbaar en het zou de beperkte natuur nog verder minimaliseren. Daarnaast kan een groter aandeel van mobiliteit per openbaar vervoer bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en het verbeteren van de luchtkwaliteit.

In de brief noemen Provinciale Staten een aantal concrete projecten waarin geïnvesteerd zou moeten worden.

 • Betere aansluiting Merwedelingelijn op het hoofdspoornet en eventueel integreren met het metronetwerk van Rotterdam.
 • Betere aansluiting van de Hoeksche Lijn op het hoofdspoornet.
 • Het robuust maken en completeren van het Zuid-Hollandse lightrailnet door de zuidelijke en noordelijke lightrailnetten via het westen (Westland) en oosten (Zoetermeer-Rotterdam) te verbinden.
 • Aanleg van aparte (spits)busstrook op de A29 bij Numansdorp ten behoeve van een betere doorstroming van het regionale busverkeer.
 • Onderzoek naar een uitbreiding van het waterbusnetwerk in het zuidelijke deel van de provincie ter ontlasting van het vervoer over weg en spoor.
 • Verbeteren van de bereikbaarheid van de nationale luchthavens per openbaar vervoer.


Naast deze concrete maatregelen geven Provinciale Staten de onderhandelaars ook als suggestie mee om te kijken naar nieuwe vormen van mobiliteit in gebieden met een beperkte vraag, het sneller verbinden van economische kerngebieden (zoals de spoorlijn Leiden-Utrecht), het aanjagen van innovatie en verder verduurzamen van het openbaar vervoer.

​D66-woordvoerder Openbaar Vervoer Paul Breitbarth: “Ik ben blij dat dit initiatief van GroenLinks-collega Berend Potjer en mijzelf Statenbrede steun heeft gekregen. OV is zeker in een dichtbevolkte provincie als Zuid-Holland van groot belang, maar de grote investeringen die nodig zijn kunnen wij niet doen zonder steun van het Rijk. Uiteraard wensen wij de onderhandelaars en informateur Schippers veel wijsheid toe bij de onderhandelingen.”

Lees meer

Noodremprocedure Woonvisie Rotterdam overdreven

Noodremprocedure Woonvisie Rotterdam overdreven

D66 Zuid-Holland heeft met verbazing kennisgenomen van het voorstel van de provinciale fracties van PvdA, GroenLinks en SP om een zogenaamd voorbereidingsbesluit tegen de Woonvisie van de gemeente Rotterdam op te stellen. Het voorbereidingsbesluit zou de woningbouwplannen van de gemeente voor een jaar bevriezen, zodat in de tussentijd een andere visie kan worden opgesteld.

Statenlid Paul Breitbarth (woordvoerder wonen): “Een voorbereidingsbesluit is een van de zwaarste middelen die de provincie kan inzetten. Eigenlijk trek je daarmee heel hard aan de noodrem. D66 vindt het ongepast zo’n instrument in te zetten, terwijl we nu juist aan het inventariseren zijn hoe de verdeling van betaalbare huur- en koopwoningen uitpakt in de Rotterdamse regio.” De drie linkse partijen gaan volgens de D66’er daarnaast voorbij aan het feit dat de woonvisie door een ruime meerderheid van de Rotterdamse raad én bevolking wordt gesteund. De tegenstemmers bij het referendum vertegenwoordigen zo’n 12% van de Rotterdammers.

D66 is al geruime tijd voorstander van ingrijpende hervormingen op de woningmarkt. De Rotterdamse woonvisie sluit daar goed bij aan, door meer woningen in het betaalbare huur- en koopsegment te bouwen net boven de norm voor sociale woningbouw. Op die manier komt er ruimte beschikbaar voor mensen die willen doorstromen naar een ander huis, maar nu geen betaalbaar alternatief kunnen vinden. De sociale huurwoningen kunnen dan – al dan niet na renovatie – beschikbaar blijven voor de mensen die op sociale huur zijn aangewezen.

CPDP 2017: Demonstrating Compliance as the Basis for Certification

CPDP 2017: Demonstrating Compliance as the Basis for Certification

Video of the panel I chaired during the 2017 Computer, Privacy and Data Protection Conference in Brussels. Together with Joëlle Jouret (Belgian Privacy Commission), Bojana Bellamy (CIPL), Irene Kamara (Vrije Universiteit Brussels / Tilburg University),  Gemma Farmer (Information Commissioner’s Office, UK) and Valérie Bourriquen (CNIL) I discussed how certifications can be used as a means to demonstrate compliance under the GDPR.