Categorie: Zuid-Holland

Ruimbaan voor de fiets!

Ruimbaan voor de fiets!

Recent bleek dat in 2017 voor het eerst van de verkeersdoden er meer mensen op de fiets zaten dan in de auto. Naar aanleiding hiervan hebben Statenlid Paul Breitbarth en PvdA-collega Anne Koning (PvdA) schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur over de verkeersveiligheid in Zuid-Holland. Inzet? Extra maatregelen en meer geld voor de fietsinfrastructuur.

Zowel de PvdA als D66 in Zuid-Holland pleit al vele jaren voor nog meer gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer en recreatie. Het provinciale Uitvoeringsprogramma Fiets bevat alle plannen op fietsgebied die de provincie Zuid-Holland tussen nu en 2025 wil uitvoeren. Zo komen er vele kilometers nieuw fietspad bij. “Verkeersveiligheid is hierbij een belangrijk punt van aandacht”, aldus Breitbarth. “Wij willen dat de provincie er alles aan doet dat fietsers veilig van a naar b kunnen. Bijvoorbeeld door ongelijkvloerse kruisingen aan te leggen, bestaande fietspaden te verbreden en paaltjes weg te halen. Koning vult aan: “Daarnaast pleiten wij voor verkeerseducatie gericht op e-bikes. Dat is hard nodig. Wij zijn blij dat het provinciebestuur heeft toegezegd hiervoor een subsidiebedrag van € 600.000 vrij te maken en dat het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid een educatieprogramma aan het ontwikkelen is. E-bikes zijn – zeker voor forensen – immers een uitstekend alternatief voor de auto.”

Beide partijen zijn een groot pleitbezorger van snelfietsroutes, om forensen en scholieren op de fiets te krijgen. In het Uitvoeringsprogramma Fiets staat al een flink aantal routes, bijvoorbeeld tussen Gouda en Rotterdam en tussen Leiden en Katwijk. Aan de benodigde cofinanciering vanuit het Rijk wordt intussen hard gewerkt door staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66). Nog deze zomer stuurt zij een brief aan de Tweede Kamer waarin de criteria voor cofinanciering duidelijk worden. Zuid-Holland heeft in elk geval € 8 miljoen klaarliggen, zodat snel gestart kan worden met de aanleg van de nieuwe fietspaden.

Bron: https://zuidholland.d66.nl/2018/05/24/ruimbaan-voor-de-fiets/

Een betaalbaar huis voor iedereen

Een betaalbaar huis voor iedereen

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. De afgelopen weken gingen honderden D66’ers in heel Zuid-Holland de straat op om de kiezer te overtuigen. Dat is gelukt; zilver in plaats van goud maar nog altijd een podiumplek. Uiteraard feliciteert de fractie van D66 Zuid-Holland onze nieuwe raadsleden. Wij zien uit naar de samenwerking!

Als er één thema is dat in de gemeenteraadsverkiezingen veel aandacht kreeg, is dat wonen. Hoe zorgen gemeenten er voor dat iedereen een betaalbaar huis kan vinden? De provincie bouwt uiteraard geen huizen, maar is wel medeverantwoordelijk voor het bepalen waar nieuwe huizen komen en wat voor huizen dat moeten zijn.

Coördinerende rol
De coördineren rol van de provincie Zuid-Holland in het woondossier is lang terughoudend ingevuld. Deze collegeperiode is dat anders geweest. De druk op de woningmarkt is hoog, en het wordt steeds moeilijker voor Zuid-Hollanders om een betaalbare en passende woning te vinden. De provincie heeft daarom aan de gemeenten gevraagd om regionaal veel meer af te stemmen waar welke woningen komen. Er moet zowel een regionale woonvisie worden opgesteld, als een woningbouwprogramma. In de woonvisie leggen de gemeenten in een regio uit welke ontwikkeling op de woningmarkt zij verwachten en hoe zij daarmee om wil-len gaan. Hoeveel sociale woningbouw is nodig en hoe wordt die verdeeld over de gemeenten? Hoe wordt er voor gezorgd dat er duurzamere huizen komen? En hoe wordt bijvoorbeeld omgegaan met de huisvesting voor statushouders? Het woningbouwprogramma bevat vervolgens de concrete bouwplannen per locatie: hoeveel huizen worden waar gebouwd?

De provincie bestudeert de plannen van de gemeenten vervolgens in detail. Zo wordt onder meer gekeken of gemeenten niet te veel willen bouwen: in gebieden waar de bevolking in de nabije toekomst zou kunnen krimpen, zoals in de Alblasserwaard-Vijfherenlanden, zijn minder nieuwe huizen nodig. Anders staan ze over een paar jaar weer leeg, en dat zou zonde zijn. In andere gebieden, met name langs de as Leiden – Den Haag – Rotterdam – Dordrecht, zijn juist veel meer huizen nodig en voldoet het woningbouwprogramma nog niet aan de verwachte behoefte. In zo’n geval gaat de provincie samen met gemeenten op zoek naar nieuwe locaties waar woningen kunnen worden gebouwd. Het liefst binnen de bestaande bebouwingsgrenzen, maar als het niet anders kan ook daarbuiten. Daarbij wordt ook gekeken waar leegstaande kantoren omgebouwd kunnen worden naar woningen. De belangrijkste toets van de provincie, is echter of er wel de juiste woningen worden gebouwd. Gemeenten bouwen het liefst dure, vrijstaande huizen, omdat dat het meeste geld oplevert. Maar er moeten ook betaalbare woningen bijkomen, zowel sociale huur- als voordelige koopwoningen. En dan moet er ook nog voor gezorgd worden, dat goedkope en dure woningen een beetje eerlijk worden verdeeld, zodat gemengde wijken ontstaan en gemeenten diverse inwoners krijgen.

Wat doet D66?
Volkshuisvesting is eigenlijk hele ouderwetse politiek. Van bovenaf wordt bepaald wat er lokaal kan en mag gebeuren. Dat past niet helemaal bij D66, maar soms is het onvermijdelijk. De woningmarkt zit op dit moment helemaal op slot. Er worden te weinig huizen gebouwd en alle scheefwoners zorgen ervoor dat er onvoldoende doorstroom is op de woningmarkt. Ons doel, een betaalbare en passende woning voor iedereen, is nog lang niet bereikt. Een beetje sturing vanuit de overheid is dus onvermijdelijk.

De traditioneel linkse partijen (SP, PvdA en GroenLinks) zetten tot nu toe in de Staten vooral in op meer sociale woningbouw. In hun ogen zit het grootste probleem bij een gebrek aan sociale woningbouw. D66 ziet dat anders: door het scheefwonen aan te pakken komen er meer sociale huurwoningen beschikbaar zonder het aantal te vergroten. Tijdens de woondebatten in het afgelopen jaar hebben wij daarom de volgende punten ingebracht:

 1. Er moet weer doorstroming op de woningmarkt komen en scheefwonen moet worden teruggedrongen. Dat betekent dat zowel mensen die te weinig voor hun huis betalen, als mensen die meer betalen voor een huis dan eigenlijk verantwoord is (bijvoorbeeld om-dat goedkope huizen niet beschikbaar zijn) kunnen verhuizen naar een passende woning. Maar dat lukt alleen als er goed wordt bijgebouwd: meer betaalbare huurwoningen, zeker net boven de grens van sociale huur, en meer goedkope koopwoningen, bijvoorbeeld voor starters op de woningmarkt. Zo creëer je ruimte voor mensen om door te stromen naar een ander huis en komen andere woningen beschikbaar voor andere groepen.
 2. Lasten en lusten moeten eerlijk worden verdeeld tussen gemeenten. Het mag niet zo zijn dat een grote stad als Rotterdam alle sociale woningbouw in een regio voor zijn rekening moet nemen, en dat de omliggende gemeenten zich alleen maar richten op dure woningen.
 3. Nieuwe woningen die vanaf nu worden gebouwd, moeten duurzame woningen in duurzame wijken zijn. Nieuwbouw zou geen gasaansluiting meer moeten krijgen en goed worden geïsoleerd, en in wijken moet voldoende ruimte zijn om regenwater op te vangen.

Verdere verstedelijking
Tussen 2010 en 2030 zijn 230.000 woningen nodig in Zuid-Holland. Daarvan zijn er tot nu toe 80.000 gebouwd. Daarbij zijn complexiteit van verstedelijking (de steden zijn al behoorlijk volgebouwd) en woningnood uitdagingen. De provincie heeft in de Nota Verstedelijking verwoord hoe ze deze uitdagingen aan wil gaan. Binnenkort gaat de provincie hierover ver-der in gesprek met bestuur, wetenschap en marktpartijen. De input die wordt opgehaald zal medio 2018 aan de Staten worden voorgelegd

Wat kan de provincie doen?
De instrumenten die de provincie heeft zijn: ruimtelijk beleid, financieel instrumentarium, arrangementen (samenspel van instrumenten en schaalniveau) en kennis. De provincie kan haar rol pakken door het wegnemen van knelpunten, het sneller uitwerken van de voor-waarden voor nieuwe woonwijken en door zich niet te richten op het verdelen, maar op het verwezenlijken van de kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwopgave. Bijvoorbeeld door deze te koppelen aan maatschappelijke opgaven (energietransitie, klimaatadaptatie, next economy (meer gedigitaliseerd), demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en immigratie).

D66 Zuid-Holland wil verantwoordelijkheid nemen als serieuze samenwerkingspartner van gemeenten. Dat betekent inzien dat keuzes nodig zijn. Wanneer die keuzes gemeente en gebied overstijgend zijn betekent dat ook een actievere en een meer sturende rol van de provincie.

Bron: https://zuidholland.d66.nl/2018/03/26/een-betaalbaar-huis-voor-iedereen/

D66 werkt aan veiliger fietspad in Stompwijk

D66 werkt aan veiliger fietspad in Stompwijk

Het fietspad langs de N206 tussen Zoeterwoude en Zoetermeer, dat veel wordt gebruikt voor woon-school- en woon-werkverkeer, bestaat grotendeels uit twee rijstroken. Bij Stompwijk is het fietspad echter een stuk smaller.

Dit zorgt langs de Stompwijksche Vaart en het Oosteinde soms voor gevaarlijke verkeerssituaties. “Onnodig”, zegt D66 woordvoerder Paul Breitbarth. “Na het signaal van inwoners van Stompwijk aan de fractie van D66 Leidschendam-Voorburg hebben wij aan het provinciebestuur van Zuid-Holland schriftelijke vragen gesteld. D66 wil de verkeersveiligheid van het fietspad, in samenspraak met de betreffenden gemeenten en de Adviesraad Stompwijk, snel verbeteren.”

D66 bepleit al langer dat de provincie zorgt voor voldoende, veilige mogelijkheden om de fiets te kunnen gebruiken als alternatief voor de auto. De kosten van de aanpassing van het fietspad in Stompwijk kunnen volgens D66 beperkt blijven. De werkzaamheden zijn mogelijk goed te combineren met het aanstaande groot onderhoud van de N206.

Bron: https://zuidholland.d66.nl/2018/03/01/d66-werkt-aan-veiliger-fietspad-stompwijk/

Zuid-Holland blijft investeren in de fiets

Zuid-Holland blijft investeren in de fiets

D66 Zuid-Holland heeft ingestemd met de aanleg van een nieuwe snelfietsverbinding tussen Leiden en Katwijk. Het nieuwe fietspad maakt deel uit van de aanleg van de Rijnlandroute (A44-N434-A4), en zorgt voor een snellere route tussen de twee Zuid-Hollandse gemeenten.

Het is wel een duur project – de totale kosten betreffen zo’n €22 miljoen, wat voor een fietspad veel geld is. D66 heeft daarom ook een motie mee ingediend om gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) op pad te sturen op zoek te gaan naar co-financiering van het project bij de betrokken gemeenten en het Rijk.
Woordvoerder Paul Breitbarth is blij met het besluit van Provinciale Staten: “De verbetering van de fietsinfrastructuur in Zuid-Holland is een van onze speerpunten in deze Statenperiode. Extra investeringen in snelfietspaden zijn meer dan welkom, zeker op drukke woon-werk- en woon-school-routes, zoals tussen Leiden en Katwijk. Ik zie er naar een eerste ritje op het nieuwe fietspad te maken!”

Westergouwe
En marge van de Statenvergadering heeft D66 Zuid-Holland ook schriftelijke vragen gesteld over de aanleg van een andere fietsverbinding, tussen het centrum van Gouda en de nieuwbouwwijk Westergouwe. In het AD Groene Hart van 31 januari 2018 stond een artikel over terecht gefrustreerde bewoners die een fietspad dat er al had moeten liggen nog altijd niet kunnen gebruiken. Wat hier precies is misgegaan is niet helemaal duidelijk; wel dat het wenselijk is dat er snel duidelijkheid komt over de aanleg van het provinciale deel van dit fietspad.

Bron: https://zuidholland.d66.nl/2018/01/31/zuid-holland-blijft-investeren-fiets/

We gaan weer beginnen

We gaan weer beginnen

De laatste Statenvergadering voor de zomer, met de bijbehorende seizoensafsluitingen van Staten en fractie, lijkt nog maar net geleden, maar het zomerreces is toch écht voorbij. Volgende week beginnen de commissievergaderingen van Provinciale Staten weer, en traditiegetrouw heeft D66 Zuid-Holland een week daarvoor een heidag.

Dit keer was het eigenlijk meer een stranddag, aan het Scheveningse strand. Vanochtend begonnen we met een terugblik op het afgelopen politieke jaar en alles wat we hebben kunnen bereiken, maar ook met een vooruitblik naar wat ons op de verschillende dossiers nog te wachten staat. Ook de politieke toekomst is ruim aan de orde geweest, zowel tot aan als na de Statenverkiezingen van 2019. En nee, daar kan ik nog niets over zeggen – die informatie blijft voorlopig vertrouwelijk binnen de fractie.

Voor mijn eigen portefeuilles wordt het een interessant politiek (na)jaar. Eind september beginnen we als het goed is met de bespreking van de regionale woonvisies van alle Zuid-Hollandse regio’s. Er ligt een stevige woningbouwopgave voor onze provincie – 240.000 extra woningen tot 2040 – waar de gemeenten mee aan de slag willen. De behoefte is breed: niet alleen maar dure koopwoningen of goedkope huurwoningen, maar juist ook veel in het middensegment, zowel huur als koop. Vraag één zal zijn of er genoeg plannen op tafel komen om de doelstellingen te halen, maar daarnaast moet ook gekeken worden naar regionale spreiding, verduurzaming van nieuwe (en bestaande) wijken (gaan we nu écht van het gas af?) en de locatie van de nieuwe wijken: gaat dit niet ten koste van het beperkte groen in Zuid-Holland. De beoordeling van al die plannen zal dus een flinke kluif worden.

De discussie over de toekomst van de luchtvaart in Zuid-Holland is ook nog niet afgerond. Met Rotterdam – The Hague Airport zullen nadere afspraken gemaakt moeten worden om het rapport van verkenner Schrijnen uit te voeren (onder meer over klachtafhandeling en compensatie van uitstoot), het onderzoek naar alternatieve locaties voor helihavens in de regio’s Den Haag en Rotterdam moet worden uitgevoerd en ook de toekomstplannen van Schiphol moeten in de gaten worden gehouden.

Tot slot houden ook OV en fiets mijn aandacht: op deze dossiers is het vooral werk in uitvoering, maar wel belangrijk werk. De auto heeft in mijn ogen nog steeds een te prominente rol in het vervoer in onze provincie. Meer mensen in het OV en op de fiets (of op de fiets naar het OV) vereist extra investeringen, en daar blijf ik mij sterk voor maken.

We gaan weer beginnen en ik heb er zin in!

Drietrapsraket voor de luchtvaart in Zuid-Holland

Drietrapsraket voor de luchtvaart in Zuid-Holland

Provinciale Staten staan voor een beslissing over de toekomst van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). De luchthaven wil graag uitbreiden, maar dat is moeilijk in het dichtbevolkte Zuid-Holland. D66-Statenlid Paul Breitbarth presenteert vandaag een drietraps-visie op de luchtvaart in onze provincie – met plannen op de korte, middellange en lange termijn.

1. De korte termijn

RTHA vervult een belangrijke functie voor de Zuid-Hollandse economie. Het vliegveld is momenteel een belangrijke pijler onder de concurrentiepositie van onze regio. Voorlopig moet de luchthaven daarom blijven opereren als zij doet. Van uitbreiding van de geluidsruimte kan geen sprake zijn. Daar is in de dichtbevolkte omgeving gewoonweg geen draagvlak voor. In tussentijd moet er wel onderzoek gedaan worden naar de uitplaatsing van het helikoptervervoer. Daarnaast moet vast worden begonnen met een ander klachtenregime voor omwonenden en het versterken van het zakelijk profiel van de luchthaven.

2. De middellange termijn

Als onderzoek uitwijst dat er een goed alternatief is voor het helikoptervervoer, dan staat D66 Zuid-Holland open voor gesprek over uitbreiding van de luchthaven, rekening houdend met de economische belangen én de leefkwaliteit van omwonenden. Terugblikkend op de discussie rondom de helihaven Ypenburg betwijfelen wij of zo’n locatie in Zuid-Holland gevonden kan worden. Daarom vraagt D66 aan het provinciaal college om ook in te zetten op het treinverkeer als alternatief voor het vliegtuig. De komst van de Eurostar naar Rotterdam is een stap in de goede richting, maar wellicht zijn er nog meer kansen te benutten.

3. De lange termijn

In dit debat is het, gecombineerd met alle berichten over de drukte op Schiphol, duidelijk dat de Nederlandse luchthavens tegen hun grenzen aanlopen. Als er nu een vliegveld aangelegd moest worden, zou er noch voor de locatie van RTHA, noch voor die van Schiphol gekozen worden. D66 Zuid-Holland vraag het college zich daarom in te zetten voor een brede, landelijke discussie over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Op termijn moeten opties als een vliegveld op de Derde Maasvlakte of op de Noordzee serieus overwogen worden. Gecombineerd met de Hyperloop en andere technologische ontwikkelingen zijn dergelijke plannen allengs realistischer.

 

Zie ook

Nog niet alle vragen rondom uitbreiding RTHA beantwoord

Nog niet alle vragen rondom uitbreiding RTHA beantwoord

De Statenleden van Zuid-Holland debatteren al enige tijd over een mogelijke uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Meer vluchten die RTHA aandoen, betekent een economische impuls voor onze provincie. Met zoveel dichtbevolkte gebieden eromheen is uitbreiding echter moeilijk zonder extra overlast voor omwonenden te veroorzaken.

Eerder sprak D66 Zuid-Holland – onder voorwaarden – steun uit voor het advies van verkenner Schrijnen. De hoorzitting die de provincie hierover organiseerde, temperde echter het enthousiasme. Weinig betrokken partijen bleken zich bij de hoorzitting namelijk in het advies te kunnen vinden. De oplossingen die Schrijnen voorstelt, lijken op weinig draagvlak te kunnen rekenen.

Een mogelijkheid die in het advies genoemd wordt, is bijvoorbeeld het uitplaatsen van de traumahelikopter. Deze vluchten nemen veel van de geluidsruimte in die RTHA tot zijn beschikking heeft. Uitplaatsing zou een aanzienlijk stuk van deze ruimte vrijmaken voor commerciële vluchten. Over uitplaatsing van de traumahelikopter is echter nooit overlegd met politie of het traumacentrum in Rotterdam. D66-woordvoerder Paul Breitbarth vraagt daarom uitleg hierover aan het provinciaal college vandaag.

Ook andere factoren die in het advies nog onduidelijk blijven zullen moeten worden opgehelderd. Zo blijkt uit cijfers dat 60% van de vluchten afwijkt van de voorgeschreven routes. Dit zorgt voor extra overlast voor omwonenden. D66 Zuid-Holland wil op korte termijn oplossingen zien waarmee dit tegengegaan wordt. De provincie stelt namelijk aan het einde van deze maand een advies op richting de staatssecretaris. Het nieuwe kabinet zal uiteindelijk een besluit nemen over de ruimte die RTHA krijgt en daarmee indirect over uitbreiding van de luchthaven.

Dit nieuwe Luchthavenbesluit, waar het Rijk binnenkort mee komt, moet niet alleen voordelen voor RTHA bevatten, maar ook voor omwonenden. Zelfs als de traumahelikopter wordt uitgeplaatst, is het volgens D66 Zuid-Holland niet de bedoeling dat de vrijgekomen ruimte volledig wordt ‘volgevlogen’ door commerciële luchtvaart. Er moet namelijk fors worden ingezet op de beperking van uitstoot van CO₂, fijnstof en ultrafijnstof om het leefklimaat in de directe omgeving van RTHA te verbeteren. Een gezonde leefomgeving vinden wij namelijk voor alle inwoners van Zuid-Holland van het hoogste belang, ook voor omwonenden van een luchthaven.

Onder voorwaarden steun aan advies verkenner RTHA

Onder voorwaarden steun aan advies verkenner RTHA

D66 kan zich vinden in de bevindingen en aanbevelingen zoals die zijn neergelegd in het Advies over draagvlak luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport van verkenner Joost Schrijnen. De conclusie van de heer Schrijnen is dat er geen draagvlak is voor uitbreiding van milieuruimte, maar dat binnen de huidige vergunde milieuruimte wel ruimte bestaat voor het versterken van het zakelijk profiel van het vliegveld.

De gezamenlijke fracties van D66 in Rotterdam, Lansingerland, Schiedam en Zuid-Holland zien in het advies voldoende aanknopingspunten voor vervolgstappen om te komen tot een nieuw luchthavenbesluit, waarbij de overlast voor omwonenden in de wijde regio beperkt wordt. De fracties wijzen er uitdrukkelijk op dat zij vasthouden aan het huidige geluidsplafond voor Rotterdam – The Hague Airport. De eerder door de luchthaven uitgesproken wens voor meer geluidsruimte kan niet worden gehonoreerd.

Kern van het advies van verkenner Schrijnen is voor D66 de uitplaatsing van de helikoptervluchten, en zo mogelijk van de sportluchtvaart, naar een alternatieve locatie aan de zuidkant van Rotterdam. Over deze locatie dient zo snel mogelijk duidelijkheid te komen. D66 geeft daarbij een voorkeur aan een helihaven in het havengebied, of in elk geval een locatie op ruime afstand van woningen. De nieuwe helihaven mag niet tot nieuwe overlast leiden. Onderzoek moet meer inzicht geven in de effecten van de uitplaatsing van de helikopters op milieu, gezondheid en economie voor zowel (de omgeving van) Rotterdam The Hague Airport als (de omgeving van) de toekomstige helihaven. Hoe vrijvallende geluidsruimte op Rotterdam The Hague Airport kan worden gebruikt, is mede afhankelijk van de locatie van de nieuwe helihaven, en de effecten op de omgeving. Daarnaast is het van belang dat er wordt gewerkt aan een meer duurzame inbedding van de luchthaven in de regio, zoals door de verkenner is voorgesteld.

Een groter aantal vluchten binnen de bestaande geluidsruimte, is voor D66 alleen aanvaardbaar wanneer ook maatregelen worden genomen om de overlast voor omwonenden te beperken. Wij willen voorkomen dat de hinder voor omwonenden – met name rondom de aan- en uitvliegroutes – in zijn totaliteit toeneemt. Dit betekent in elk geval:

 • Een betere spreiding van vluchten over de dag;
 • Een beperking van de vertrek- en landingstijden in het weekend (niet voor 09.00u en niet na 22.00u), waarmee het zakelijke karakter van de luchthaven wordt benadrukt;
 • Aanscherping van het nachtregime, met het oog op een structurele verlaging van het aantal nachtvluchten;
 • Betere handhaving van overtredingen van de geluidsnormen. Dit betekent ook dat voor het bepalen van overlast meer gebruik dient te worden gemaakt van metingen (op een groter aantal meetpunten) en minder van berekeningen;
 • Compensatie van de toenemende uitstoot van CO2 en fijnstof, onder meer door beplanting op het terrein van de luchthaven. Nader onderzoek is nodig naar de uitstoot van (ultra)fijnstof en de eventuele toename bij meer vliegbewegingen met vliegtuigen in plaats van helikopters.

De fracties maken zich daarnaast zorgen over de ontvangen signalen dat vliegtuigen lager aanvliegen dan zou zijn toegestaan. Zij roepen de betrokken bestuurders op hierover op korte termijn te overleggen met de Luchtverkeersleiding Nederland en de Onderzoeksraad voor Veiligheid, om de overlast én risico’s voor omwonenden te beperken.

De andere kernpunten uit het advies van de verkenner, waaronder een betere omgang en communicatie met gehinderde, een grotere focus op zakelijke bestemmingen en een betere inbedding van de economische mogelijkheden van de luchthaven in de regionale economie, worden door de D66-fracties onderschreven en worden essentieel geacht voor een duurzame inbedding van de luchthaven in de regio.

De D66-fracties Rotterdam, Lansingerland, Schiedam en Zuid-Holland zullen de komende maanden langs de hierboven geschetste lijnen met alle betrokkenen bij de voorbereiding van een nieuw luchthavenbesluit het gesprek aan gaan.

Provinciale Staten Zuid-Holland sturen informateur brief over openbaar vervoer

Provinciale Staten Zuid-Holland sturen informateur brief over openbaar vervoer

Op voorstel van GroenLinks en D66 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland een brief gestuurd aan de informateur en de onderhandelaars met daarin suggesties voor het openbaar vervoer. In de brief geven Provinciale Staten aan dat zij graag zouden zien dat er meer geïnvesteerd wordt in het openbaar vervoer zodat het openbaar vervoer een volwaardig alternatief wordt voor mensen die nu nog veel met de auto reizen.

Goed openbaar vervoer is voor een provincie als Zuid-Holland van groot belang. Zuid-Holland is de dichtstbevolkte provincie van ons land en de mogelijkheden om het wegennet uit te breiden zijn beperkt en kostbaar en het zou de beperkte natuur nog verder minimaliseren. Daarnaast kan een groter aandeel van mobiliteit per openbaar vervoer bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en het verbeteren van de luchtkwaliteit.

In de brief noemen Provinciale Staten een aantal concrete projecten waarin geïnvesteerd zou moeten worden.

 • Betere aansluiting Merwedelingelijn op het hoofdspoornet en eventueel integreren met het metronetwerk van Rotterdam.
 • Betere aansluiting van de Hoeksche Lijn op het hoofdspoornet.
 • Het robuust maken en completeren van het Zuid-Hollandse lightrailnet door de zuidelijke en noordelijke lightrailnetten via het westen (Westland) en oosten (Zoetermeer-Rotterdam) te verbinden.
 • Aanleg van aparte (spits)busstrook op de A29 bij Numansdorp ten behoeve van een betere doorstroming van het regionale busverkeer.
 • Onderzoek naar een uitbreiding van het waterbusnetwerk in het zuidelijke deel van de provincie ter ontlasting van het vervoer over weg en spoor.
 • Verbeteren van de bereikbaarheid van de nationale luchthavens per openbaar vervoer.


Naast deze concrete maatregelen geven Provinciale Staten de onderhandelaars ook als suggestie mee om te kijken naar nieuwe vormen van mobiliteit in gebieden met een beperkte vraag, het sneller verbinden van economische kerngebieden (zoals de spoorlijn Leiden-Utrecht), het aanjagen van innovatie en verder verduurzamen van het openbaar vervoer.

​D66-woordvoerder Openbaar Vervoer Paul Breitbarth: “Ik ben blij dat dit initiatief van GroenLinks-collega Berend Potjer en mijzelf Statenbrede steun heeft gekregen. OV is zeker in een dichtbevolkte provincie als Zuid-Holland van groot belang, maar de grote investeringen die nodig zijn kunnen wij niet doen zonder steun van het Rijk. Uiteraard wensen wij de onderhandelaars en informateur Schippers veel wijsheid toe bij de onderhandelingen.”

Lees meer

Noodremprocedure Woonvisie Rotterdam overdreven

Noodremprocedure Woonvisie Rotterdam overdreven

D66 Zuid-Holland heeft met verbazing kennisgenomen van het voorstel van de provinciale fracties van PvdA, GroenLinks en SP om een zogenaamd voorbereidingsbesluit tegen de Woonvisie van de gemeente Rotterdam op te stellen. Het voorbereidingsbesluit zou de woningbouwplannen van de gemeente voor een jaar bevriezen, zodat in de tussentijd een andere visie kan worden opgesteld.

Statenlid Paul Breitbarth (woordvoerder wonen): “Een voorbereidingsbesluit is een van de zwaarste middelen die de provincie kan inzetten. Eigenlijk trek je daarmee heel hard aan de noodrem. D66 vindt het ongepast zo’n instrument in te zetten, terwijl we nu juist aan het inventariseren zijn hoe de verdeling van betaalbare huur- en koopwoningen uitpakt in de Rotterdamse regio.” De drie linkse partijen gaan volgens de D66’er daarnaast voorbij aan het feit dat de woonvisie door een ruime meerderheid van de Rotterdamse raad én bevolking wordt gesteund. De tegenstemmers bij het referendum vertegenwoordigen zo’n 12% van de Rotterdammers.

D66 is al geruime tijd voorstander van ingrijpende hervormingen op de woningmarkt. De Rotterdamse woonvisie sluit daar goed bij aan, door meer woningen in het betaalbare huur- en koopsegment te bouwen net boven de norm voor sociale woningbouw. Op die manier komt er ruimte beschikbaar voor mensen die willen doorstromen naar een ander huis, maar nu geen betaalbaar alternatief kunnen vinden. De sociale huurwoningen kunnen dan – al dan niet na renovatie – beschikbaar blijven voor de mensen die op sociale huur zijn aangewezen.