Tag: Fiets

Ruimbaan voor de fiets!

Ruimbaan voor de fiets!

Recent bleek dat in 2017 voor het eerst van de verkeersdoden er meer mensen op de fiets zaten dan in de auto. Naar aanleiding hiervan hebben Statenlid Paul Breitbarth en PvdA-collega Anne Koning (PvdA) schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur over de verkeersveiligheid in Zuid-Holland. Inzet? Extra maatregelen en meer geld voor de fietsinfrastructuur.

Zowel de PvdA als D66 in Zuid-Holland pleit al vele jaren voor nog meer gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer en recreatie. Het provinciale Uitvoeringsprogramma Fiets bevat alle plannen op fietsgebied die de provincie Zuid-Holland tussen nu en 2025 wil uitvoeren. Zo komen er vele kilometers nieuw fietspad bij. “Verkeersveiligheid is hierbij een belangrijk punt van aandacht”, aldus Breitbarth. “Wij willen dat de provincie er alles aan doet dat fietsers veilig van a naar b kunnen. Bijvoorbeeld door ongelijkvloerse kruisingen aan te leggen, bestaande fietspaden te verbreden en paaltjes weg te halen. Koning vult aan: “Daarnaast pleiten wij voor verkeerseducatie gericht op e-bikes. Dat is hard nodig. Wij zijn blij dat het provinciebestuur heeft toegezegd hiervoor een subsidiebedrag van € 600.000 vrij te maken en dat het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid een educatieprogramma aan het ontwikkelen is. E-bikes zijn – zeker voor forensen – immers een uitstekend alternatief voor de auto.”

Beide partijen zijn een groot pleitbezorger van snelfietsroutes, om forensen en scholieren op de fiets te krijgen. In het Uitvoeringsprogramma Fiets staat al een flink aantal routes, bijvoorbeeld tussen Gouda en Rotterdam en tussen Leiden en Katwijk. Aan de benodigde cofinanciering vanuit het Rijk wordt intussen hard gewerkt door staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66). Nog deze zomer stuurt zij een brief aan de Tweede Kamer waarin de criteria voor cofinanciering duidelijk worden. Zuid-Holland heeft in elk geval € 8 miljoen klaarliggen, zodat snel gestart kan worden met de aanleg van de nieuwe fietspaden.

Bron: https://zuidholland.d66.nl/2018/05/24/ruimbaan-voor-de-fiets/

D66 werkt aan veiliger fietspad in Stompwijk

D66 werkt aan veiliger fietspad in Stompwijk

Het fietspad langs de N206 tussen Zoeterwoude en Zoetermeer, dat veel wordt gebruikt voor woon-school- en woon-werkverkeer, bestaat grotendeels uit twee rijstroken. Bij Stompwijk is het fietspad echter een stuk smaller.

Dit zorgt langs de Stompwijksche Vaart en het Oosteinde soms voor gevaarlijke verkeerssituaties. “Onnodig”, zegt D66 woordvoerder Paul Breitbarth. “Na het signaal van inwoners van Stompwijk aan de fractie van D66 Leidschendam-Voorburg hebben wij aan het provinciebestuur van Zuid-Holland schriftelijke vragen gesteld. D66 wil de verkeersveiligheid van het fietspad, in samenspraak met de betreffenden gemeenten en de Adviesraad Stompwijk, snel verbeteren.”

D66 bepleit al langer dat de provincie zorgt voor voldoende, veilige mogelijkheden om de fiets te kunnen gebruiken als alternatief voor de auto. De kosten van de aanpassing van het fietspad in Stompwijk kunnen volgens D66 beperkt blijven. De werkzaamheden zijn mogelijk goed te combineren met het aanstaande groot onderhoud van de N206.

Bron: https://zuidholland.d66.nl/2018/03/01/d66-werkt-aan-veiliger-fietspad-stompwijk/

Zuid-Holland blijft investeren in de fiets

Zuid-Holland blijft investeren in de fiets

D66 Zuid-Holland heeft ingestemd met de aanleg van een nieuwe snelfietsverbinding tussen Leiden en Katwijk. Het nieuwe fietspad maakt deel uit van de aanleg van de Rijnlandroute (A44-N434-A4), en zorgt voor een snellere route tussen de twee Zuid-Hollandse gemeenten.

Het is wel een duur project – de totale kosten betreffen zo’n €22 miljoen, wat voor een fietspad veel geld is. D66 heeft daarom ook een motie mee ingediend om gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) op pad te sturen op zoek te gaan naar co-financiering van het project bij de betrokken gemeenten en het Rijk.
Woordvoerder Paul Breitbarth is blij met het besluit van Provinciale Staten: “De verbetering van de fietsinfrastructuur in Zuid-Holland is een van onze speerpunten in deze Statenperiode. Extra investeringen in snelfietspaden zijn meer dan welkom, zeker op drukke woon-werk- en woon-school-routes, zoals tussen Leiden en Katwijk. Ik zie er naar een eerste ritje op het nieuwe fietspad te maken!”

Westergouwe
En marge van de Statenvergadering heeft D66 Zuid-Holland ook schriftelijke vragen gesteld over de aanleg van een andere fietsverbinding, tussen het centrum van Gouda en de nieuwbouwwijk Westergouwe. In het AD Groene Hart van 31 januari 2018 stond een artikel over terecht gefrustreerde bewoners die een fietspad dat er al had moeten liggen nog altijd niet kunnen gebruiken. Wat hier precies is misgegaan is niet helemaal duidelijk; wel dat het wenselijk is dat er snel duidelijkheid komt over de aanleg van het provinciale deel van dit fietspad.

Bron: https://zuidholland.d66.nl/2018/01/31/zuid-holland-blijft-investeren-fiets/

We gaan weer beginnen

We gaan weer beginnen

De laatste Statenvergadering voor de zomer, met de bijbehorende seizoensafsluitingen van Staten en fractie, lijkt nog maar net geleden, maar het zomerreces is toch écht voorbij. Volgende week beginnen de commissievergaderingen van Provinciale Staten weer, en traditiegetrouw heeft D66 Zuid-Holland een week daarvoor een heidag.

Dit keer was het eigenlijk meer een stranddag, aan het Scheveningse strand. Vanochtend begonnen we met een terugblik op het afgelopen politieke jaar en alles wat we hebben kunnen bereiken, maar ook met een vooruitblik naar wat ons op de verschillende dossiers nog te wachten staat. Ook de politieke toekomst is ruim aan de orde geweest, zowel tot aan als na de Statenverkiezingen van 2019. En nee, daar kan ik nog niets over zeggen – die informatie blijft voorlopig vertrouwelijk binnen de fractie.

Voor mijn eigen portefeuilles wordt het een interessant politiek (na)jaar. Eind september beginnen we als het goed is met de bespreking van de regionale woonvisies van alle Zuid-Hollandse regio’s. Er ligt een stevige woningbouwopgave voor onze provincie – 240.000 extra woningen tot 2040 – waar de gemeenten mee aan de slag willen. De behoefte is breed: niet alleen maar dure koopwoningen of goedkope huurwoningen, maar juist ook veel in het middensegment, zowel huur als koop. Vraag één zal zijn of er genoeg plannen op tafel komen om de doelstellingen te halen, maar daarnaast moet ook gekeken worden naar regionale spreiding, verduurzaming van nieuwe (en bestaande) wijken (gaan we nu écht van het gas af?) en de locatie van de nieuwe wijken: gaat dit niet ten koste van het beperkte groen in Zuid-Holland. De beoordeling van al die plannen zal dus een flinke kluif worden.

De discussie over de toekomst van de luchtvaart in Zuid-Holland is ook nog niet afgerond. Met Rotterdam – The Hague Airport zullen nadere afspraken gemaakt moeten worden om het rapport van verkenner Schrijnen uit te voeren (onder meer over klachtafhandeling en compensatie van uitstoot), het onderzoek naar alternatieve locaties voor helihavens in de regio’s Den Haag en Rotterdam moet worden uitgevoerd en ook de toekomstplannen van Schiphol moeten in de gaten worden gehouden.

Tot slot houden ook OV en fiets mijn aandacht: op deze dossiers is het vooral werk in uitvoering, maar wel belangrijk werk. De auto heeft in mijn ogen nog steeds een te prominente rol in het vervoer in onze provincie. Meer mensen in het OV en op de fiets (of op de fiets naar het OV) vereist extra investeringen, en daar blijf ik mij sterk voor maken.

We gaan weer beginnen en ik heb er zin in!

Fietsen in Zuid-Holland: nu aan de slag!

Fietsen in Zuid-Holland: nu aan de slag!

Dat Zuid-Holland een prachtige provincie is, hoef ik je waarschijnlijk niet te vertellen. En ook niet dat onze provincie misschien wel het beste kan worden beleefd vanaf de fiets. De fiets brengt je immers ook op plekken waar je met de auto nauwelijks kunt komen, van de duinen tot het Veenweidengebied.

In onze drukke stedelijke gebieden is de fiets bovendien vaak sneller dan de auto of het openbaar vervoer. En dan is fietsen ook nog eens een keer gezond. D66 Zuid-Holland pleit daarom al vele jaren voor nog meer gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer en recreatie in onze provincie. Het provinciale Uitvoeringsprogramma Fiets dat gisteren werd besproken in de commissie Verkeer en Milieu onderschrijft dat pleidooi.

Het Uitvoeringsprogramma Fiets bevat alle plannen op fietsgebied die de provincie Zuid-Holland tussen nu en 2025 wil uitvoeren. En dat zijn er behoorlijk wat. Zo komen er vele kilometers nieuw fietspad bij, bijvoorbeeld tussen Leimuiden en Oude Wetering, langs de Zevenhovenseweg in Nieuwkoop en in de Krimpenerwaard tussen het Loetbos en Gouda. Voor de forens worden nieuwe snelfietspaden ontwikkeld, onder meer tussen Gouda en Rotterdam en tussen Leiden en Katwijk. Zo wordt de fiets, zeker met een e-bike, een nog beter alternatief voor de auto op afstanden tot 25 kilometer. Bij stations komen meer fietsparkeerplekken. Tot slot is er geld uitgetrokken om fietspaden, kruispunten en rotondes veiliger te maken voor fietsers. Dat kan soms betekenen dat een automobilist iets langer moet wachten, omdat de fietser voorrang krijgt.

Om het aantal auto’s in de binnensteden te verminderen zal de provincie een pilot uitvoeren voor overstapplaatsen van auto naar fiets. Zoals je nu aan de rand van een grote stad vaak al een parkeerterrein hebt waar je kunt overstappen op een bus of tram, kan dat straks ook op een (deel)fiets. Als de pilot een succes is, kunnen meer van dit soort overstappunten worden aangelegd.

De provincie gaat meer testprojecten opzetten in de komende jaren. Het project waar ik zelf het meest naar uitzie, is het zogenaamde fieldlab. Dit is een traject van twee kilometer waar allerlei innovaties getest kunnen worden, van nieuwe soorten asfalt die fietsen comfortabeler maken en nieuwe typen verlichting, tot manieren om door gebruik van het fietspad energie op te wekken. De precieze uitwerking van het fieldlab volgt nog, maar daarbij zal vast worden samengewerkt met kennisinstellingen in Zuid-Holland zoals de TU Delft en TNO.

Je leest het: plannen te over om nog meer mensen te laten fietsen in Zuid-Holland. Die moeten allemaal betaald worden, en dat is gelijk waar de schoen een beetje wringt. Tot 2025 is er eigenlijk één miljard euro nodig om alle plannen die we nu hebben te kunnen uitvoeren. Plannen die de komende jaren worden bedacht zijn dan nog niet meegerekend. Zoveel geld is er niet: de hele provinciale begroting is nu ongeveer 800 miljoen euro per jaar. Er moeten dus keuzes worden gemaakt: waar hebben de nieuwe plannen de meeste meerwaarde, niet alleen voor de forens (want dan kom je nauwelijks buiten de grote steden) maar ook voor de recreant. Tot het eind van deze periode kunnen we in elk geval vooruit met het geld dat er is en de plannen die gereed zijn om uit te voeren, zeker nadat het amendement – dat wij afgelopen juni indienden – werd aangenomen. Hiermee kwam direct 4 miljoen euro extra beschikbaar voor de fiets. Na de verkiezingen van 2019 volgt dan de volgende uitdaging: nieuw geld vinden voor de volgende fase van het Uitvoeringsprogramma. Je mag er vanuit gaan dat D66 hier dan ook hard voor zal strijden.