Tag: Schriftelijke vragen

Ruimbaan voor de fiets!

Ruimbaan voor de fiets!

Recent bleek dat in 2017 voor het eerst van de verkeersdoden er meer mensen op de fiets zaten dan in de auto. Naar aanleiding hiervan hebben Statenlid Paul Breitbarth en PvdA-collega Anne Koning (PvdA) schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur over de verkeersveiligheid in Zuid-Holland. Inzet? Extra maatregelen en meer geld voor de fietsinfrastructuur.

Zowel de PvdA als D66 in Zuid-Holland pleit al vele jaren voor nog meer gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer en recreatie. Het provinciale Uitvoeringsprogramma Fiets bevat alle plannen op fietsgebied die de provincie Zuid-Holland tussen nu en 2025 wil uitvoeren. Zo komen er vele kilometers nieuw fietspad bij. “Verkeersveiligheid is hierbij een belangrijk punt van aandacht”, aldus Breitbarth. “Wij willen dat de provincie er alles aan doet dat fietsers veilig van a naar b kunnen. Bijvoorbeeld door ongelijkvloerse kruisingen aan te leggen, bestaande fietspaden te verbreden en paaltjes weg te halen. Koning vult aan: “Daarnaast pleiten wij voor verkeerseducatie gericht op e-bikes. Dat is hard nodig. Wij zijn blij dat het provinciebestuur heeft toegezegd hiervoor een subsidiebedrag van € 600.000 vrij te maken en dat het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid een educatieprogramma aan het ontwikkelen is. E-bikes zijn – zeker voor forensen – immers een uitstekend alternatief voor de auto.”

Beide partijen zijn een groot pleitbezorger van snelfietsroutes, om forensen en scholieren op de fiets te krijgen. In het Uitvoeringsprogramma Fiets staat al een flink aantal routes, bijvoorbeeld tussen Gouda en Rotterdam en tussen Leiden en Katwijk. Aan de benodigde cofinanciering vanuit het Rijk wordt intussen hard gewerkt door staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66). Nog deze zomer stuurt zij een brief aan de Tweede Kamer waarin de criteria voor cofinanciering duidelijk worden. Zuid-Holland heeft in elk geval € 8 miljoen klaarliggen, zodat snel gestart kan worden met de aanleg van de nieuwe fietspaden.

Bron: https://zuidholland.d66.nl/2018/05/24/ruimbaan-voor-de-fiets/

D66 werkt aan veiliger fietspad in Stompwijk

D66 werkt aan veiliger fietspad in Stompwijk

Het fietspad langs de N206 tussen Zoeterwoude en Zoetermeer, dat veel wordt gebruikt voor woon-school- en woon-werkverkeer, bestaat grotendeels uit twee rijstroken. Bij Stompwijk is het fietspad echter een stuk smaller.

Dit zorgt langs de Stompwijksche Vaart en het Oosteinde soms voor gevaarlijke verkeerssituaties. “Onnodig”, zegt D66 woordvoerder Paul Breitbarth. “Na het signaal van inwoners van Stompwijk aan de fractie van D66 Leidschendam-Voorburg hebben wij aan het provinciebestuur van Zuid-Holland schriftelijke vragen gesteld. D66 wil de verkeersveiligheid van het fietspad, in samenspraak met de betreffenden gemeenten en de Adviesraad Stompwijk, snel verbeteren.”

D66 bepleit al langer dat de provincie zorgt voor voldoende, veilige mogelijkheden om de fiets te kunnen gebruiken als alternatief voor de auto. De kosten van de aanpassing van het fietspad in Stompwijk kunnen volgens D66 beperkt blijven. De werkzaamheden zijn mogelijk goed te combineren met het aanstaande groot onderhoud van de N206.

Bron: https://zuidholland.d66.nl/2018/03/01/d66-werkt-aan-veiliger-fietspad-stompwijk/

Zuid-Holland blijft investeren in de fiets

Zuid-Holland blijft investeren in de fiets

D66 Zuid-Holland heeft ingestemd met de aanleg van een nieuwe snelfietsverbinding tussen Leiden en Katwijk. Het nieuwe fietspad maakt deel uit van de aanleg van de Rijnlandroute (A44-N434-A4), en zorgt voor een snellere route tussen de twee Zuid-Hollandse gemeenten.

Het is wel een duur project – de totale kosten betreffen zo’n €22 miljoen, wat voor een fietspad veel geld is. D66 heeft daarom ook een motie mee ingediend om gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) op pad te sturen op zoek te gaan naar co-financiering van het project bij de betrokken gemeenten en het Rijk.
Woordvoerder Paul Breitbarth is blij met het besluit van Provinciale Staten: “De verbetering van de fietsinfrastructuur in Zuid-Holland is een van onze speerpunten in deze Statenperiode. Extra investeringen in snelfietspaden zijn meer dan welkom, zeker op drukke woon-werk- en woon-school-routes, zoals tussen Leiden en Katwijk. Ik zie er naar een eerste ritje op het nieuwe fietspad te maken!”

Westergouwe
En marge van de Statenvergadering heeft D66 Zuid-Holland ook schriftelijke vragen gesteld over de aanleg van een andere fietsverbinding, tussen het centrum van Gouda en de nieuwbouwwijk Westergouwe. In het AD Groene Hart van 31 januari 2018 stond een artikel over terecht gefrustreerde bewoners die een fietspad dat er al had moeten liggen nog altijd niet kunnen gebruiken. Wat hier precies is misgegaan is niet helemaal duidelijk; wel dat het wenselijk is dat er snel duidelijkheid komt over de aanleg van het provinciale deel van dit fietspad.

Bron: https://zuidholland.d66.nl/2018/01/31/zuid-holland-blijft-investeren-fiets/

Vraagtekens bij provinciaal gebruik van data smartphones

Vraagtekens bij provinciaal gebruik van data smartphones

Onlangs meldde het Gouds Dagblad dat de provincie Zuid-Holland data van smartphones gaat gebruiken om het verkeer te meten. Om goede beslissingen te nemen over mobiliteit en infrastructuur meet onze provincie de verkeersdrukte op het Zuid-Hollandse wegennet. Momenteel gebeurt dat voornamelijk met camera’s en detectielussen in de weg. Zuid-Holland is van plan dit te vervangen met data van mobiele telefoons.

Mogelijk is het inkopen van gebruiksgegevens van mobiele telefoons een goedkopere en nauwkeuriger manier om verkeersinformatie te genereren en inzicht te krijgen in het gebruik van de provinciale wegen. D66 Zuid-Holland is groot voorstander van technologische innovatie en het verbeteren van de infrastructuur in onze drukke provincie. Toch brengt het in kaart brengen van rijgedrag aan de hand van telefoongegevens risico’s met zich mee voor de privacy van onze inwoners.

Het is op dit moment bijvoorbeeld niet duidelijk of het gaat om écht anonieme gegevens, of dat de gegevens terug te leiden zijn tot individuele weggebruikers. Om te controleren of deze risico’s zijn afgedekt en of er zorgvuldig met de gegevens wordt omgegaan, heeft D66-Statenlid Paul Breitbarth schriftelijke vragen gesteld. Antwoorden hierop worden binnenkort verwacht.

Zie ook

Restsaldo anonieme OV-chipkaarten makkelijker terug te krijgen

Restsaldo anonieme OV-chipkaarten makkelijker terug te krijgen

Het ‘leegreizen’ van een anonieme OV-chipkaart is lastig, omdat er minstens twintig euro op moet staan. Ook het terugvragen van het restsaldo was lange tijd een moeilijke, bureaucratische hindernis. Bijgevolg verdween veel restsaldo als onterechte bonus richting de grote vervoersbedrijven. Enige tijd terug vroegen D66, SP en VVD aan gedeputeerde Floor Vermeulen om de staatssecretaris te verzoeken hier verandering in aan te brengen. Inmiddels is het terugvragen van restsaldo een stuk makkelijker.

Restsaldo tot en met dertig euro wordt nu contant teruggegeven aan de balie van vervoerders. Saldo boven de dertig euro wordt overgemaakt op je bankrekening. Het eerste kost een euro aan administratiekosten, het tweede niet. Het is ook mogelijk om je kaart op te sturen met een formulier. Ook dan krijg je het restsaldo op je bankrekening teruggestort. (Hoe dat moet, vind je op de website van TLS.)

D66 Zuid-Holland is tevreden dat deze problematiek onder de aandacht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu gebracht is. Nog mooier is dat het terugvragen van restsaldo daadwerkelijk makkelijker is gemaakt. Reizigers kunnen op deze manier prettiger gebruik maken van een anonieme OV-chipkaart. Bovendien verdwijnt het saldo niet langer als onterechte bonus voor de grote vervoerders.

Provincie stapt over naar HTTPS-protocol

Provincie stapt over naar HTTPS-protocol

Uit onderzoek van de Open State Foundation (OSF) blijkt dat veel overheidswebsites onveilig zijn voor bezoekers. Ook de site van de provincie Zuid-Holland wordt bestempeld als niet op orde. Bij de laatste Algemene Beschouwingen heeft D66 Zuid-Holland nog gehamerd op het belang van informatieveiligheid. Statenlid Paul Breitbarth heeft dan ook actie ondernomen en schriftelijke vragen gesteld over de veiligheid van de provinciewebsite.

Het onderzoek van de OSF geeft aan dat 44% van websites in beheer bij de overheid niet veilig zijn. Dat wil zeggen, de sites in kwestie maken geen gebruik van het HTTPS-protocol. HTTPS zorgt ervoor dat gegevens tussen bezoeker en website versleuteld worden. Door hier geen gebruik van te maken worden bezoekers aan onnodige risico’s blootgesteld.

D66 Zuid-Holland vindt dit een kwalijke zaak. Bezoekers van een website, zeker een overheidssite, moeten ervan uit kunnen gaan dat hun gegevens veilig verzonden worden. Aangezien ook de website van de provincie Zuid-Holland als onveilig wordt bestempeld door de OSF, heeft D66-Statenlid Paul Breitbarth schriftelijke vragen gesteld hierover. Daarin vraagt hij het provinciaal college om zo snel mogelijk gebruik te gaan maken van het HTTPS-protocol.

Update, 5 december: inmiddels maakt de website van de provincie gebruik van HTTPS. Inwoners en geïnteresseerden kunnen nu op een veilige manier gebruikmaken van de site. D66 Zuid-Holland stelt vast dat de informatieveiligheid in onze regio een stap verbeterd is.

Zie ook

Hoe staat het met de gemeentelijke handhaving milieuregels?

Hoe staat het met de gemeentelijke handhaving milieuregels?

Worden milieuregels op grote schaal overtreden in de provincie? Uit het eerder verschenen jaarverslag over handhaving van milieuregels in de gemeente Westland blijkt dat veel bedrijven in milieucategorie 4 (zwaardere klasse), glastuinbouwbedrijven en benzinestations de milieuwetgeving niet goed naleven. Overtreding van milieuregels kan ernstige gevolgen hebben voor de natuur en de kwaliteit van het drink- en oppervlaktewater. Reden genoeg voor mij om het college van Gedeputeerde Staten hier schriftelijke vragen over te stellen. Ik wil onder meer van het college weten hoe het in andere Zuid-Hollandse gemeenten met de handhaving is gesteld.

[quote style=”boxed”]”Als het in het Westland niet goed gaat, ben ik heel benieuwd hoe het in andere gemeenten gesteld is. Juist nu het provinciaal beleid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving wordt aangescherpt, is het van groot belang dat het gemeentelijk beleid op dit terrein niet achterblijft en dat voldoende toezicht wordt gehouden. Ik wil daarom weten welke contacten er zijn tussen de provincie, gemeente en waterschappen over de afstemming en verdere aanscherping van het milieutoezicht.” – Paul Breitbarth[/quote]

Lees de schriftelijke vragen hier.

Vragen over bezwaren windmolenpark in zee

Vragen over bezwaren windmolenpark in zee

Windmolens op zee - CC BY-SA Slaunger (Flickr)
Windmolens op zee – CC BY-SA Slaunger (Flickr)

D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over de aarzelingen van de provincie Zuid-Holland omtrent het uitvoeren van een onderzoek naar de bouw van een mogelijk windmolenpark voor de kust. Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft aangegeven dit onderzoek te willen uitvoeren. De provincie Noord-Holland heeft hier inmiddels een bezwaarschrift tegen ingediend en ook de provincie Zuid-Holland heeft aarzelingen.

D66-Statenlid Paul Breitbarth is juist voorstander van windmolenparken op zee: “D66 Zuid-Holland vindt dat windenergie een belangrijke bijdrage levert aan een meer duurzame energiemix en het behalen van de doelstellingen voor CO2-reductie. In een dichtbevolkte provincie als Zuid-Holland zijn er onvoldoende mogelijkheden windenergie op land op te wekken om de doelstellingen te realiseren. De opwekking van windenergie op zee is wat D66 betreft dan ook een goede en noodzakelijke aanvulling.”

D66 wil van het College van Gedeputeerde Staten weten of zij bereid is om ruimte te bieden voor de toekomstige ontwikkeling van windmolenparken voor de Zuid-Hollandse kust.

Lees hier de volledige schriftelijke vragen.

Hoe zit het met de geldigheid van milieuvergunningen?

Hoe zit het met de geldigheid van milieuvergunningen?

De Zuid-Hollandse D66-fractie is geschrokken van de berichtgeving in Brabant dat het toezicht op de geldigheid van milieuvergunningen daar de afgelopen jaren te kort is geschoten. Vorige week meldde het Brabants Dagblad dat mogelijk honderden milieuvergunningen niet in werking zijn getreden doordat de daaraan gekoppelde gemeentelijke bouwvergunning nooit is afgegeven. Bij reguliere controles is de geldigheid van vergunningen niet gecontroleerd, maar is alleen bekeken of de voorwaarden gesteld in de vergunning worden nageleefd. Deze situatie is niet uniek voor Brabant, maar kan zich in heel Nederland voordoen. D66 heeft daarom het Zuid-Hollandse college gevraagd of er ook in onze provincie problemen zijn met ongeldige milieuvergunningen.

Read More Read More

SP en D66: inzicht in veiligheid bij tankopslagbedrijven Zuid-Holland

SP en D66: inzicht in veiligheid bij tankopslagbedrijven Zuid-Holland

OdfjellNaar aanleiding van de recente incidenten bij tankopslagbedrijf Odfjell in de Rotterdamse Botlek willen de Zuid-Hollandse Statenfracties van SP en D66 opheldering van het provinciebestuur over de veiligheidssituaties bij vergelijkbare bedrijven. Statenleden Lies van Aelst  en Paul Breitbarth hebben daarom vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur. Zij willen onder meer weten hoe de veiligheidssituatie bij Odfjell zich verhoudt tot andere bedrijven en welke voorwaarden gelden voor het melden van lekkages.

SP Statenlid Lies van Aelst: “Ik heb al eerder vragen gesteld over de voortdurende incidenten bij Odfjell en ben blij om te zien dat het bedrijf het verscherpte toezicht serieus lijkt te nemen. Odfjell lijkt nu echter het zekere voor het onzekere te nemen en alle, ook relatief kleine, lekkages te melden. Dit is een stap in de goede richting.”

De vragen zijn ook bedoeld om inzicht te krijgen in de risico’s voor de inwoners van Zuid-Holland. D66 Statenlid Paul Breitbarth: “Odfjell is niet het enige tankopslagbedrijf in de provincie waar problemen kunnen ontstaan. Het is echter wel het bedrijf waar alle aandacht op dit moment op gericht is. Wij willen de discussie in het provincieparlement echter breder kunnen voeren en vragen Gedeputeerde Staten om inzicht in het aantal vergelijkbare bedrijven in onze provincie en hun veiligheidscultuur.”