Tag: Wonen

Een betaalbaar huis voor iedereen

Een betaalbaar huis voor iedereen

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. De afgelopen weken gingen honderden D66’ers in heel Zuid-Holland de straat op om de kiezer te overtuigen. Dat is gelukt; zilver in plaats van goud maar nog altijd een podiumplek. Uiteraard feliciteert de fractie van D66 Zuid-Holland onze nieuwe raadsleden. Wij zien uit naar de samenwerking!

Als er één thema is dat in de gemeenteraadsverkiezingen veel aandacht kreeg, is dat wonen. Hoe zorgen gemeenten er voor dat iedereen een betaalbaar huis kan vinden? De provincie bouwt uiteraard geen huizen, maar is wel medeverantwoordelijk voor het bepalen waar nieuwe huizen komen en wat voor huizen dat moeten zijn.

Coördinerende rol
De coördineren rol van de provincie Zuid-Holland in het woondossier is lang terughoudend ingevuld. Deze collegeperiode is dat anders geweest. De druk op de woningmarkt is hoog, en het wordt steeds moeilijker voor Zuid-Hollanders om een betaalbare en passende woning te vinden. De provincie heeft daarom aan de gemeenten gevraagd om regionaal veel meer af te stemmen waar welke woningen komen. Er moet zowel een regionale woonvisie worden opgesteld, als een woningbouwprogramma. In de woonvisie leggen de gemeenten in een regio uit welke ontwikkeling op de woningmarkt zij verwachten en hoe zij daarmee om wil-len gaan. Hoeveel sociale woningbouw is nodig en hoe wordt die verdeeld over de gemeenten? Hoe wordt er voor gezorgd dat er duurzamere huizen komen? En hoe wordt bijvoorbeeld omgegaan met de huisvesting voor statushouders? Het woningbouwprogramma bevat vervolgens de concrete bouwplannen per locatie: hoeveel huizen worden waar gebouwd?

De provincie bestudeert de plannen van de gemeenten vervolgens in detail. Zo wordt onder meer gekeken of gemeenten niet te veel willen bouwen: in gebieden waar de bevolking in de nabije toekomst zou kunnen krimpen, zoals in de Alblasserwaard-Vijfherenlanden, zijn minder nieuwe huizen nodig. Anders staan ze over een paar jaar weer leeg, en dat zou zonde zijn. In andere gebieden, met name langs de as Leiden – Den Haag – Rotterdam – Dordrecht, zijn juist veel meer huizen nodig en voldoet het woningbouwprogramma nog niet aan de verwachte behoefte. In zo’n geval gaat de provincie samen met gemeenten op zoek naar nieuwe locaties waar woningen kunnen worden gebouwd. Het liefst binnen de bestaande bebouwingsgrenzen, maar als het niet anders kan ook daarbuiten. Daarbij wordt ook gekeken waar leegstaande kantoren omgebouwd kunnen worden naar woningen. De belangrijkste toets van de provincie, is echter of er wel de juiste woningen worden gebouwd. Gemeenten bouwen het liefst dure, vrijstaande huizen, omdat dat het meeste geld oplevert. Maar er moeten ook betaalbare woningen bijkomen, zowel sociale huur- als voordelige koopwoningen. En dan moet er ook nog voor gezorgd worden, dat goedkope en dure woningen een beetje eerlijk worden verdeeld, zodat gemengde wijken ontstaan en gemeenten diverse inwoners krijgen.

Wat doet D66?
Volkshuisvesting is eigenlijk hele ouderwetse politiek. Van bovenaf wordt bepaald wat er lokaal kan en mag gebeuren. Dat past niet helemaal bij D66, maar soms is het onvermijdelijk. De woningmarkt zit op dit moment helemaal op slot. Er worden te weinig huizen gebouwd en alle scheefwoners zorgen ervoor dat er onvoldoende doorstroom is op de woningmarkt. Ons doel, een betaalbare en passende woning voor iedereen, is nog lang niet bereikt. Een beetje sturing vanuit de overheid is dus onvermijdelijk.

De traditioneel linkse partijen (SP, PvdA en GroenLinks) zetten tot nu toe in de Staten vooral in op meer sociale woningbouw. In hun ogen zit het grootste probleem bij een gebrek aan sociale woningbouw. D66 ziet dat anders: door het scheefwonen aan te pakken komen er meer sociale huurwoningen beschikbaar zonder het aantal te vergroten. Tijdens de woondebatten in het afgelopen jaar hebben wij daarom de volgende punten ingebracht:

  1. Er moet weer doorstroming op de woningmarkt komen en scheefwonen moet worden teruggedrongen. Dat betekent dat zowel mensen die te weinig voor hun huis betalen, als mensen die meer betalen voor een huis dan eigenlijk verantwoord is (bijvoorbeeld om-dat goedkope huizen niet beschikbaar zijn) kunnen verhuizen naar een passende woning. Maar dat lukt alleen als er goed wordt bijgebouwd: meer betaalbare huurwoningen, zeker net boven de grens van sociale huur, en meer goedkope koopwoningen, bijvoorbeeld voor starters op de woningmarkt. Zo creëer je ruimte voor mensen om door te stromen naar een ander huis en komen andere woningen beschikbaar voor andere groepen.
  2. Lasten en lusten moeten eerlijk worden verdeeld tussen gemeenten. Het mag niet zo zijn dat een grote stad als Rotterdam alle sociale woningbouw in een regio voor zijn rekening moet nemen, en dat de omliggende gemeenten zich alleen maar richten op dure woningen.
  3. Nieuwe woningen die vanaf nu worden gebouwd, moeten duurzame woningen in duurzame wijken zijn. Nieuwbouw zou geen gasaansluiting meer moeten krijgen en goed worden geïsoleerd, en in wijken moet voldoende ruimte zijn om regenwater op te vangen.

Verdere verstedelijking
Tussen 2010 en 2030 zijn 230.000 woningen nodig in Zuid-Holland. Daarvan zijn er tot nu toe 80.000 gebouwd. Daarbij zijn complexiteit van verstedelijking (de steden zijn al behoorlijk volgebouwd) en woningnood uitdagingen. De provincie heeft in de Nota Verstedelijking verwoord hoe ze deze uitdagingen aan wil gaan. Binnenkort gaat de provincie hierover ver-der in gesprek met bestuur, wetenschap en marktpartijen. De input die wordt opgehaald zal medio 2018 aan de Staten worden voorgelegd

Wat kan de provincie doen?
De instrumenten die de provincie heeft zijn: ruimtelijk beleid, financieel instrumentarium, arrangementen (samenspel van instrumenten en schaalniveau) en kennis. De provincie kan haar rol pakken door het wegnemen van knelpunten, het sneller uitwerken van de voor-waarden voor nieuwe woonwijken en door zich niet te richten op het verdelen, maar op het verwezenlijken van de kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwopgave. Bijvoorbeeld door deze te koppelen aan maatschappelijke opgaven (energietransitie, klimaatadaptatie, next economy (meer gedigitaliseerd), demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en immigratie).

D66 Zuid-Holland wil verantwoordelijkheid nemen als serieuze samenwerkingspartner van gemeenten. Dat betekent inzien dat keuzes nodig zijn. Wanneer die keuzes gemeente en gebied overstijgend zijn betekent dat ook een actievere en een meer sturende rol van de provincie.

Bron: https://zuidholland.d66.nl/2018/03/26/een-betaalbaar-huis-voor-iedereen/

We gaan weer beginnen

We gaan weer beginnen

De laatste Statenvergadering voor de zomer, met de bijbehorende seizoensafsluitingen van Staten en fractie, lijkt nog maar net geleden, maar het zomerreces is toch écht voorbij. Volgende week beginnen de commissievergaderingen van Provinciale Staten weer, en traditiegetrouw heeft D66 Zuid-Holland een week daarvoor een heidag.

Dit keer was het eigenlijk meer een stranddag, aan het Scheveningse strand. Vanochtend begonnen we met een terugblik op het afgelopen politieke jaar en alles wat we hebben kunnen bereiken, maar ook met een vooruitblik naar wat ons op de verschillende dossiers nog te wachten staat. Ook de politieke toekomst is ruim aan de orde geweest, zowel tot aan als na de Statenverkiezingen van 2019. En nee, daar kan ik nog niets over zeggen – die informatie blijft voorlopig vertrouwelijk binnen de fractie.

Voor mijn eigen portefeuilles wordt het een interessant politiek (na)jaar. Eind september beginnen we als het goed is met de bespreking van de regionale woonvisies van alle Zuid-Hollandse regio’s. Er ligt een stevige woningbouwopgave voor onze provincie – 240.000 extra woningen tot 2040 – waar de gemeenten mee aan de slag willen. De behoefte is breed: niet alleen maar dure koopwoningen of goedkope huurwoningen, maar juist ook veel in het middensegment, zowel huur als koop. Vraag één zal zijn of er genoeg plannen op tafel komen om de doelstellingen te halen, maar daarnaast moet ook gekeken worden naar regionale spreiding, verduurzaming van nieuwe (en bestaande) wijken (gaan we nu écht van het gas af?) en de locatie van de nieuwe wijken: gaat dit niet ten koste van het beperkte groen in Zuid-Holland. De beoordeling van al die plannen zal dus een flinke kluif worden.

De discussie over de toekomst van de luchtvaart in Zuid-Holland is ook nog niet afgerond. Met Rotterdam – The Hague Airport zullen nadere afspraken gemaakt moeten worden om het rapport van verkenner Schrijnen uit te voeren (onder meer over klachtafhandeling en compensatie van uitstoot), het onderzoek naar alternatieve locaties voor helihavens in de regio’s Den Haag en Rotterdam moet worden uitgevoerd en ook de toekomstplannen van Schiphol moeten in de gaten worden gehouden.

Tot slot houden ook OV en fiets mijn aandacht: op deze dossiers is het vooral werk in uitvoering, maar wel belangrijk werk. De auto heeft in mijn ogen nog steeds een te prominente rol in het vervoer in onze provincie. Meer mensen in het OV en op de fiets (of op de fiets naar het OV) vereist extra investeringen, en daar blijf ik mij sterk voor maken.

We gaan weer beginnen en ik heb er zin in!

Noodremprocedure Woonvisie Rotterdam overdreven

Noodremprocedure Woonvisie Rotterdam overdreven

D66 Zuid-Holland heeft met verbazing kennisgenomen van het voorstel van de provinciale fracties van PvdA, GroenLinks en SP om een zogenaamd voorbereidingsbesluit tegen de Woonvisie van de gemeente Rotterdam op te stellen. Het voorbereidingsbesluit zou de woningbouwplannen van de gemeente voor een jaar bevriezen, zodat in de tussentijd een andere visie kan worden opgesteld.

Statenlid Paul Breitbarth (woordvoerder wonen): “Een voorbereidingsbesluit is een van de zwaarste middelen die de provincie kan inzetten. Eigenlijk trek je daarmee heel hard aan de noodrem. D66 vindt het ongepast zo’n instrument in te zetten, terwijl we nu juist aan het inventariseren zijn hoe de verdeling van betaalbare huur- en koopwoningen uitpakt in de Rotterdamse regio.” De drie linkse partijen gaan volgens de D66’er daarnaast voorbij aan het feit dat de woonvisie door een ruime meerderheid van de Rotterdamse raad én bevolking wordt gesteund. De tegenstemmers bij het referendum vertegenwoordigen zo’n 12% van de Rotterdammers.

D66 is al geruime tijd voorstander van ingrijpende hervormingen op de woningmarkt. De Rotterdamse woonvisie sluit daar goed bij aan, door meer woningen in het betaalbare huur- en koopsegment te bouwen net boven de norm voor sociale woningbouw. Op die manier komt er ruimte beschikbaar voor mensen die willen doorstromen naar een ander huis, maar nu geen betaalbaar alternatief kunnen vinden. De sociale huurwoningen kunnen dan – al dan niet na renovatie – beschikbaar blijven voor de mensen die op sociale huur zijn aangewezen.